Hunok Nagy Szövetsége
Felhasználók
Online vendégek: 1

Online tagok: 0

Regisztráltak: 9
Legújabb tag: Kiraaapet
Üdvözlet
Üdvözlünk az oldalon
Köszöntő

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerőssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprő többséggel  győzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhető, felemelő és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építő javaslataikat, mellyel közösen  élhetőbbé tehetjük a magyarság életét!

Atilla Nagy Király Európa Ura volt...4, De lesz ismét!
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
Hogyan mutatkoznak meg ezek az ellentmondások? Sehogy sem akarják beismerni, hogy a felsorolt adatok kronológiailag ütik egymást. Ugyanis: Jordanes a katalauni csata idõpontját a Kr.u.-i 451. esztendõ nyarára teszi Galliában tehát a mai Franciaország területén, és az említett MAENCHEN-HELFEN könyve (amit a következõkben csak így rövidítek: MH) a 131. oldalon a következõket írja: A Chalcedoni Zsinat jegyzõkönyvei valami fényt vetnek a Hunok balkáni betörésére a 451. évben. Marcianus (keletrómai) császár zsinatot hivott össze Niceába, 451 szeptember 1-jére. Minden reménye megvolt, hogy erre az idõre ott legyen, hacsak valami sürgõs államügy nem tartja vissza a csatatéren. Hamarosan szembe találta magát a dunai határon lévõ zavarral. Ez éppen nyár folyamán történt. Augusztusban kéri a Niceában összegyûlt püspököket, hogy imádkozzanak az ellenségen való gyõzelméért. Õ tehát Trákiában volt, de a csata dúlt az egész Illyricumban. Mivel sem a moésiai, sem a Dacia ripensisi püspök nem vett részt a zsinaton, mely végül is Chalcedonban ült össze feltehetõ, hogy megint a Hunok özönlötték el a két szerencsétlen provinciát. A fogalmazásból érezhetõ, hogy a történész semmiképpen sem akarja kimondani az igazságot, hogy Atilla Hunjaival a Keletrómai Birodalomba tört, de azt kétségtelenül megállapítja, hogy mindez a 451. esztendõ nyarán történt. Hát ha Atilla seregével a Keletrómai Birodalom ellen harcolt a 451. esztendõ nyarán, hogyan tudott ugyanebben az idõben a katalauni síkon is csatázni? Hisz éppen ez az, amit lehetetlennek tartok és ennek alapján állítom hogy a katalauni csata NEM VOLT. De olvassunk tovább MH adataiban. Az elõbb idézettek után két megállapítást tesz. 1. A galliai Trier város Eucherius nevû temploma 450-ben le lett rombolva. (Természetesen a rombolást is Atillának tulajdonítja akkor is, ha a feltételezett és 451-ben lezajlott katalauni csata elõtt egy évvel rombolta le valaki ezt a templomot. Egyéb adatai szerint ebben az idõben a gótok jártak arra, de róluk ilyesmit nem tételezhet fel egy angolszász történész. A gyanú tehát Atillára esik akkor is, ha a saját adatai szerint csak 451-ben érkeztek a Hunok Galliába.) 2. Megjegyzi, hogy Troyes közelében, Észak-Franciaországban találtak egy üstdarabkát, ami Hun eredetû. Ezek után elmondja az elõbbiekben idézett azon szándékát, hogy új lökést ad a Locus Mauricius közelében lévõ csatatéri kutatásoknak. Majd hozzáteszi: mindezek az adalékok nem változtathatják meg az elõbbiekben elmondott történelmi eseményeket a 451. esztendõre vonatkozóan. Atilla itáliai hadjárata azonban új vizsgálatra szorul. Hát igaza van. Ha 451-ben Atilla balkáni hadjáratot folytatott, és az említett történész azt állítja, hogy az üstdarab megtalálása és a trieri templom lerombolása nem változtatják meg a balkáni, vagyis a Keletrómai Császárság ellen vezetett háború eseményeit nyilvánvaló, hogy Atilla itáliai hadjárata, melyet a katalauni csata végsõ felvonásának tartanak új vizsgálatra és átértékelésre szorul. Ezt mondja a logika. Miképpen vizsgálja meg tehát az említett történész újra ezt az eseményt? A következõ fejezetben mintha nem is beszélt volna elõzõleg a 451. évben lezajlott balkáni háborúról, így kezdi ismertetését: A Hunok vesztesége a 451. évben igen nagy kellett legyen. Mikor elindultak Galliába, a 451. évben, nyilvánvalóan a vizigótok ellen, Marcián császár nem mozdult. De Atilla nem számíthatott a Római Birodalom keleti részének a semlegességével akkor, amikor õ a nyugati felét támadja meg, semmit sem tudunk Itália politikai helyzetérõl. Atilla Galliából egyenesen Itáliába vonult az 511-bõl származó krónika szerint a Hunok elfoglalták Aquileját az Adriai-tenger északkeleti csücskében, a Galliából történt és Pannonia felé irányuló visszavonulásukban. Hogyan keltek át az Alpokon? Hiszen Észak-Franciaországból Itáliába csak az Alpokon keresztül lehet jutni. Ezt kérdezem én is. Láthatjuk, hogy az idézett szöveg tele van ellentmondásokkal, s különösen az a kiértékelése igen furcsa ennek a történésznek, hogy elvárja a Keletrómai Császárság feltétlen segítségét akkor, amidõn Atilla a Nyugatrómai Birodalom ellen indul, de eszébe sem jut erre gondolni a biztosan állított katalauni csata esetében. Ugyanis ha Atilla akkora sereggel, mint amit Jordanes és társai leírnak Észak-Franciaországba ment, otthon Hunniában alig maradhatott katona és harcos a Duna-Tisza közén. Ha Marcian császár olyan vitéz volt, és megtagadta a Hun adó fizetését, és háborúba indult Atilla ellen, miért nem használta ki a kedvezõ alkalmat a Hun Birodalom központjának megszállására akkor, amidõn Atilla csatát vesztett Katalaunnál és mint írják iszonyú nagy veszteséggel igyekezett haza összetört és leromlott seregével? Csak egy a felelet erre. Nem volt ily kedvezõ alkalom, mert Atilla nem ment seregével sem Galliába, sem frank honba. De miért is támadt volna a frankok ellen, amikor azok a Hunok rokonai. A Hunok rokonai? Ezt még sohasem hallottuk. Magyarázd meg jobban ezt a rokonságot, és azt is, hogy milyen történelmi bizonyítékok vannak erre. Csak fel kell lapozni a FRANK KIRÁLYOK GESTÁJA c. könyvet, melyet a Kr. utáni VIII. században, tehát jó 400 évvel a Hun Atilla után írtak. Ez a hiteles történelmi adat ugyanis azonosítja SZIKAMBRIÁT Atilla azon városával, amelyet BUDÁ-nak neveztek. Ugyanezt mondja A FRANKOK TÖRTÉNETÉNEK KÖNYVE is, melyet csaknem ugyanebben az idõben írtak, a Kr.u. 727-ben. De tulajdonképpen a középkorban kerültek nyilvánosságra ezek a hagyományok. Így JEAN LAMAIRE (Kr.u.1512) megírta nagy mûvét, GAUL (GALLIA) ISMERTETÉSE és A TRÓJAI KÜLÖNLEGESSÉGEK címen. Ebben a következõket mondja: a Hunok vagy Magyarok szintén a trójaiak leszármazottai, testvérei a frankoknak, éppen úgy, mint a törökök. Azonban míg a törökök pogányok, a Hun-Magyarok keresztények. A Hun-Magyar-Török azonosítás onnan jön és azért van, mert Atilla annak a török clannak (törzsnek) a leszármazottja, amelyik a TURKUS-tól ered és a trójai TROILLUS fia. Atilla idejében ez a frank-Hun rokonság még ismertebb volt, és minden bizonnyal ez az oka annak, hogy a Hun seregek sohasem törtek be frank honba. Fogadjuk csak el tehát azt a valóságot, hogy Atilla nem vezette seregét Galliába, mert egész életében csak a római birodalmakkal volt elfoglalva. Ezek adófizetõi voltak, de védte is és élelmezte is õket. Atilla uralkodása alatt a gótok messzire elkerülték a római területeket, de Atilla halála után még Rómát is elpusztították, miként azt látni fogjuk. Akkor most mi a történelmi helyzet? Mi történt 451 és 452-ben? A hiteles történelmi adatok szerint Atilla 451-ben Marcian keletrómai császárt fegyverrel kényszeríti a szerzõdés betartására, melyben benne foglaltatik a dunai hajózás Hun monopóliuma, a manicheizmusnak, vagy egyesek által nesztoriánizmusnak nevezett keresztény Jézus-hit szabad gyakorlata és az évi adó megfizetése. Ezt Atilla elérte megint a 451. év nyarán a Balkánra, vagyis a Keletrómai Birodalomba vezetett hadjáratával. Tudjuk jól, hogy Marcian császár nem tudott megjelenni a 451. Szeptember 1-jére meghirdetett zsinaton, amit nem a Kisázsiában lévõ Niceában tartottak, hanem a tõle 60 mérföldre lévõ Chalcedonban. Azért nem tudott a császár itt megjelenni, mert a háborúval volt lefoglalva. Priszkosz rétor útja Atillához csak ezután tehát 452-ben volt, miután Atilla már visszatért Róma alól. Ugyanis legyõzve Marcian keletrómai császárt, még az õsz beállta elõtt átkelt a Julián Alpokon, jobban mondva a Száva folyásán haladva még 50 kilómétert sem kellett seregének az alig 1000 métert elérõ fennsíkon megtennie, amíg leértek a tengerpartra. Innen megint kb. 60 km a mai Triest, és innen még 50 km sincs az Isonzó folyó, melynek torkolatánál feküdt ALQUILEJA a bevehetetlen város. Tudjuk jól, hogy ennek ostroma hónapokig tartott. Én valószínûnek tartom, hogy Atilla ide küldte áttelelni az enyhe Adriai tengerpartra a balkáni seregét, Õ hazament a Tisza mellé, majd tavaszkor megindult Itália meghódítására. Mi oka lehetett arra, hogy Itália ellen induljon? A nyugati történészek azt írják, hogy HONORIA, Valentin nyugatrómai császár húga Atillának feleségül ajánlkozott és írt neki egy ilyen ajánlkozó lelelet. Atilla elfogadta menyasszonynak, de a régi ázsiai szokás szerint a királyleánnyal járó felekirályságot is követelte. Nem tudjuk igaz-e ez a lehetõség, de MH is ír róla, sõt azt is állítja, hogy CSABA királyfi Honoria és Atilla gyermeke. 451-ben CSABA királyfi már serdülõkorban van, tehát miképpen mehetett Atilla a menyasszonyért Róma ellen? A nyugati történészek nem azt írják, hogy 451-452-ben a menyasszonyért ment háborúba. Lehet, hogy Honoria már régen a felesége volt és fiat szült neki. Erre vonatkozólag egyetlen történész sem mond idõpontot. Atilla tehát a fele királyságot követelhette felesége Honoria és fia Csaba részére. Ez lehetséges, hiszen minden nyugati történetírás Honoria és Atilla házasságát megtörténtnek mondja. Közölni kell azt is, hogy a Nyugatrómai Birodalomnak iszonyú nehézségei támadtak Hispániában és Galliában a már mindent elfoglaló gótokkal, és én valószínûnek tartom azt, hogy Jordanes azért találta ki Atilla vereségét a nem létezõ katalauni csatával együtt, hogy kereszténnyé válásának elismeréséül püspöknek kinevezett zsidó-gót keverék, valahogy enyhítse azt a vereséget, amit Aetius által vezetett római csapatok Galliában a gótoktól elszenvedtek. Ez a vereség az oka annak, hogy Aetius és serege sehol sincs Atilla itáliai hadjárata alatt. Másik körülmény Aetius távolmaradására az, hogy közte és Valentian császár ravennai udvara között szinte áthidalhatatlan ellentétek álltak fenn, és tulajdonképpen Atilla követelésére helyezték vissza Aetiust a római hadak vezénylõ parancsnokának, de Atilla halála után a ravennai udvar azonnal meggyilkoltatja. (MH. úgy írja, hogy lemészárolták.) De miért nem haladunk a gót kérdésben is a logikus gondolkodás szerint? Minden nyugati történész ír arról, hogy Atilla udvarában jelen voltak mindig, mint szövetségesei, a gót királyok. Ezek a gótok mind-mind Róma ellenségei, és tulajdonképpen õk pusztították el a Római Birodalmat. Atilla idejében a helyzet az, hogy 1. A vandáloknak nevezett germán törzsek már 429-ben átkeltek Afrikába a Gibraltári szoroson, miután feldúlták a mai spanyol félszigetet, és ott önálló és gazdag államot alakítottak. Uralkodójuk: GAISERIK. 2. A vizigótok uralma alatt van az egész Ibériai-félsziget (mai Spanyolország) és egész Gallia (a mai Franciaország 2/3-a). 3. Az ostrogótok, akik a Visztula és a Don környékérõl a Balkánig lehatoltak. Ezek mind a rómaiak ellenségei voltak, és csak Atilla zsenialitásának köszönhetõ, hogy szövetséget kötve velük távoltartotta õket Rómától A vandálok és a vizigótok szövetsége volt az Aetius által vezényelt római csapatok ellensége és Atillának esze ágában sem volt ellenük hadat vezetni Galliába. Ugyanis, ha Õ hadsereggel ment volna oda és csatázott volna a régészetnek mint mondtuk tömegével kellett volna megtalálnia a számtalan Hun leletet. De csak egy üstdarabkát találtak. Voltak-e akkor a Hunok valamikor Galliában? Voltak, de nem Atilla idejében, hanem 384-ben, miképpen írja MH. könyvének 41. oldalán a Trierbõl visszatérõ Ambrose püspöknek Valentinianus II. császárhoz intézett levelére hivatkozva: Lehet, és minden valószínûség szerint ezek hagytak ott egy Hun üstöt. De a gótok mindenben utánozták a Hunokat, s lehet, hogy az üstdarab, amire alapozzák a katalauni csata megtörténtét, nem is valami Hun üstbõl való, hanem a gótokéból. Atilla tehát szövetségben volt a gótokkal. De ki volt a közös ellensége ennek a Hun-gót szövetségnek? A népeket leigázó és megnyomorító Római Birodalom. Addig, míg nem állt fenn ez a szövetség, a Hunok harcosokat és sereget adtak a rómaiaknak pl. a vizigótok ellen, akiket ki is zavartak Illyricumból véglegesen. Ahogy azonban megkötötték a szövetséget, háborút nem viseltek a gótok ellen. Különösképpen Atilla idejében erõsödött meg ez a szövetség annyira, hogy a gót törzsfõnökök és hatalmasok fiai és leányai is Atilla udvarában tartózkodtak. Így került oda tulajdonképpen a szövetség zálogaként az a gót hercegnõ is, aki sajnos Atilla felesége lett Ildikó néven. A gótok szövetségben voltak Atillával, mert féltek tõle, és ez a szövetség határozta el 451-ben a Római Birodalom megsemmisítését. Atilla az említett 451-beni hadjáratával, melyet Marcian keletrómai császár ellen vezetett, el is intézte a keleti részt, de tudta, hogy elõbb a korrupt Nyugatrómai Császárságot kell felszámolnia. Azért támadtatta meg Galliában a római hatalom visszaállítására induló Aetiust a vandálokkal és a vizigótokkal ugyanannak az évnek 451-nek a nyarán, amikor Õ a Keletrómai Birodalmat, tehát Bizáncot vette célba. Logikus ez az összpontosított és szinkronizált háború megindítás az egész Római Birodalom ellen. Atilla azonban nemcsak nagy hadvezér, hanem nagyszerû politikus is volt. Ismerte a rómaiak erejét, és tudta, hogy Aetius Hun segítség nélkül gyõzni nem tud. Ki is készítette egymást a vizigótok és a rómaiak csatája úgy, hogy egyik sem tudott lábra állni. Aetius nem bírta megállítani Atilla hadjáratát a Nyugatrómai Császárság ellen, a vizigót Theoderik II. pedig elesett a csatában, és így serege nem tudott elindulni Róma elfoglalására. Ezt a csatát akarta a zsidó-gót Jordanes elfeledtetni azzal a katalauni vérfürdõvel, amit ügyesen kitalált Atilla dicsõségének és nagyságának az elfeledtetésére. Gondoljunk arra, hogy milyen kevés írástudó ember volt az õ idejében, hiszen csak õ írt errõl és senki más. Atilla, itáliai hadjáratát Gárdonyinál szebben nem tudom leírni. Így maradjom emlékünkben az õ írása, jeles íróink megbecsülésének az óhajával. De a logikusan gondolkodó olvasó elõtt mindig ott lebeg az a kérdés, amit Gárdonyi ismétel szüntelenül: Hol van Aetius az õ hatalmas seregével akkor, midõn Atilla egymás után foglalja el a Római Birodalom itáliai városait? Könnyen megértjük távolmaradásának kérlelhetetlenül fatális okait, ha belepillantunk Róma történetébe, ahol is azt látjuk, hogy az évszázados állandó háborúk, melyeket nem római nép, hanem a rabszolgák és a barbár zsoldosokból álló légiók vívtak, teljesen tönkretették ennek a 112 provinciából álló és erõszakkal egybetartott birodalomnak társadalmát és életrendjét. A birodalom pénzügyi viszonyai már Diocletanius (284-305) trónralépésekor is züllöttek voltak, s azóta minden újítás csak rontott rajtuk. A leglényegesebb változás az volt, hogy kezdetben senki sem akart adót fizetni, s mire a káosz megszûnt egy kevéssé, már senki sem bírt adót fizetni. Pedig a rend helyreállítása sokkal több pénzbe került, mint vérbe. A határvédelem megszervezése három világrészen keresztül óriási áldozatokat követelt. Legjobban ropogtak azonban a birodalom bordái a bürokrácia érckígyójának a szorítása alatt, amellyel a római császárok körülpántolták birodalmuk rendjét. A római polgár minden lélegzetvételére tisztviselõ vigyázott, s az adók felét az adótiszviselõk légióinak eltartása emésztette fel. Igaz, hogy ezek voltak a legserényebb tisztviselõk, hiszen munkájuk nyomán született meg az a római mondás: könnyebb az embernek öt elefántot elrejteni, mint öt szem búzát, amelybõl négy az államot illette. Az eredmény az lett, hogy a kizsarolt provinciák népe nem termelt, hanem a világvárosokba költözött, ahol ingyen gabonaosztással tartotta féken õket a kormányzat. Így senki sem termelt, s mióta a Hunok elfoglalták Közép-Európát Róma a saját polgárainak belsõ forradalmát ezzel az ingyen gabonaosztással odázta el, és a gabonát a Hunok termelték, amit a nekik fizetett nagy adó ellenében szállítottak a Római Birodalomnak. A légiókban igen kevés volt a római polgár, mert a legtöbb város fel volt mentve a katonaállítás alól, s az elcsenevészedett és lezüllött római emberanyag amúgy sem ütötte meg a katonai mértéket. A birodalom hadereje túlnyomó részben az ún. barbár zsoldosokból állt. Na és kik voltak azok a népek, akiket a rómaiak barbár jelzõvel illettek? A Hunok, alánok, gótok, frankok, gallok, sarmaták, dákok és Konstantin császár uralkodásáig (324-361) a keresztények is, akik nem voltak hajlandók tisztelni a rómaiak isteneit. Nos ezeket a barbárokat Atilla egy nagy szövetségben egyesítette. A szövetség célja egyetlenegy volt: a rabszolgatartó és népeket leigázó Római Birodalom összeroppantása és a barbár népek országalapítása. Aetius tehát azért nem bírt sereggel Atilla ellen menni, mert 461 nyarán Galliában az egyesült gót-gall-frank seregek úgy szétverték a légióit, hogy ezek véglegesen letûnnek a történelem színpadáról. Aetius nagy vereségét fõleg az idézte elõ, hogy a légióiban zsoldosként harcoló barbárok mind átálltak a saját népükhöz cserbenhagyva zsoldadójukat. Tudták, hogy saját népük ellen nem harcolhatnak. A Római Birodalom megdöntésének egyik fejezete zárult itt le, amit a Hun-gót szövetség gót része hajtott végre. Itáliának Atilla által való megszállása pedig az a fejezet volt, amit a Hunoknak kellett elvégezni. Nem is történt volna semmi baj, ha Atilla is olyan lelkivilággal rendelkezett volna, mint a többi barbárnak nevezett szövetséges uralkodók és törzsfõnökök. Azzal a tettével azonban, hogy megkegyelmezett Rómának, amikor elébe járult az akkor paulinizmusi hitnek nevezett vallás fõpapja, és a Jézus hitû Atilla visszafordította lova fejét a Tisza felé saját kárát okozta, mert a germán-gót szövetségesei kimondták rá a halálos ítéletet, amit az egyik germán uralkodó Ildikónak elnevezett leánya fajtájához és nemzetéhez való hûséggel végre is hajtott. Kr.u. a 452. évben vagyunk. Atilla a következõ évben hirtelen meghal. Sok kérdés keres még feleletet azonban addig, míg eltemetjük. Egyik az, hogy Kik voltak a Hunok? és a másik fontos kérdés pedig: Hol lakott Atilla. Kezdjük hát az elsõvel. https://www.youtube.com/watch?v=75E7LvlLEU4 https://www.youtube.com/watch?v=A8_kThyfaqY


A piramis csúcsán...
A Vatikán!
A Vatikán a felelős a jó és a rossz, a háborúk kialakulásáért! Minden szenvedés a Vatikán számlájára
írható!Londonban


Őseink hagyatékaVeszélyben a szegedi vértó! Le akarják rombolni!
Felhívás minden igaz magyar honfitársunknak!
A hazánkat megszállók már a szegedi Vértót is kinézték maguknak!Le akarják rombolni, el akarják pusztítani! Minden ami a népet szolgálja, minden ami nemzeti, azt megtámadják, tönkreteszik. Ezek a hiénák semmit nem hagynak meg a közösen felépített, létrehozott értékeinkből!
Minden ami számunkra fontos, a történelmünk, a múltunk, a kultúránk, a nyelvünk, számukra elpusztítandó!
A megszállók addig terjeszkednek az őseink által örökségként ránk hagyott Kárpát-medencében, amíg ki nem űznek bennünket véglegesen! Segítsetek abban, hogy a hazánkat megszálló ellenségeinket mielőbb kiűzzük innen hazánkból!
Választanunk kell! Nincs harmadik lehetőség! Vagy ők vagy mi!

Szabad, Bátor, Erős Nagy HUNNIÁT!

Szeretettel küldöm minden igaz magyarnak!

Hazánkért, nemzetünkért

Örök nagyhatalom mindenség temploma,
Ki rügyet bontogatsz a leveletlen ágra.
Ki beszórod az eget ragyogó csillagokkal,
Erdőt üdvözítesz nótázó madárral,
Bájoló színt csókolsz a föld virágába,
Vizet fakasztasz sziklabérc falába,
Kinek a megváltás pillanat lehelet,
Te tudod a kezdést és látod a végzetet.
Ismered megrabolt koldus nemzetünket,
Mennyire civódik, mégse akar egyet.
Széthúzás, gyűlölet kel ki rajta,
Ezt a gazt irtani már alig akarja.
Elveszünk Istenünk, könyörülj meg rajta,
Összetartó lelket lehelj a magyarba.
Lelkesedő tüze ne csak pislákoljon,
Elveszett hazánkért magasra lángoljon.
Add vissza vérünkért koszorús földünket,
Áldásod kincsével szeretve szenteld meg!

Áldás, Áldás, Áldás!

Szolidaritási fölhívás minden igaz magyarhoz, hazafihoz!
Egyesületünk, a Független Városi Szövetség a Magyarok Világszövetsége segítségével, az önzetlen fafaragók, a Délalföldi Erdőgazdaság, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a vértó szegedi népe, a világ magyarsága, székely testvéreink, a szegedi vízmű és sok ezer önkéntes magyar összefogásával valósította meg 1 Ft állami támogatás nélkül, több száz millió Ft anyagi és felbecsülhetetlen szellemi értékben a világon egyedülálló elemekkel a valós magyar történelmet fölmutató Szeged Vértó – Magyar Történelmi Nemzeti Emlékhelyet egy köszönet nélkül!


Nem a köszönetért dolgoztunk, hanem fiainkért a jövőért! Az egykori döglerakó helyett életre keltettük a záportározót tóként – ami nélkül a zápor és szennyvíz csúcs egybeesése esetén a fél várost elöntötte volna az áttervezés nélkül a szennyvíz! Az áttervezéssel, kivitelezéssel, az egész terület befüvesítésével 6000 fa, 3000 rózsatő (szőregi rózsások hozadéka) társadalmi munkában történő elültetésével élővé tettük a területet! A város mindenkori vezetése a legaljasabb módon viszonyult mindehhez! Az első székely kaput fölgyújtatták! A magyar oltárt, Kölcsey Ferenc Himnuszának szent helyét többször emberi ürülékkel kenették be! Koppány kardot tartó karját hatszor lefűrészeltették, a szobrot háromszor földöntötték! És tettest a rendőrség soha nem talált! A helyi sajtóból csak a cinikus mocskot szórták reánk (megrendelésre)!

És Szeged Megyei Jogú Város részéről most jött el a köszönet! Az MSZP dr. Kozma József helyi képviselő(?!) Irányításával egy éve titkos munkába kezdtek! Az egész emlékhelyet a földdel tennék egyenlővé, az egészet megsemmisítenék és az MSZP-s város “vezetés” a nemzeti emlékpark helyére, a zöld város Program(!) segítségével az egész szánkózó dombot – nekünk szent kurgánt – műanyag sípályává alakítanák át a dombot beborítva műanyaggal(?!) 650 millió Ft beruházási összegben (Fontos Rómeó és Társa) MSZP utasításokat végrehajtva és a szakmai szempontokat félresöpörve!

A tisztviselő kar – székeit féltve -, mint egy rongyos csicska mindent végrehajt szakmai meggyőződésük ellenére! Már megvan az üzemeltető: Yetisí kft, Szeged, Etelka sor 3. Takács Gábor ügyvezető (jelenleg a tervező fizetett tanácsadója)!

Tehát összefoglalva: a város 650 millió Ft-ból megépít egy agyament nyári(!) műanyag sípályát 3.000-12.000 Ft/óra közötti használati lehetőséggel (lásd honlapjukat), mellyel a nyomorszinten élő, gyáraitól, üzemeitől megfosztott, ottfelejtett proletár-munkás sereget tovább nyomorítja! Így kerül a 650 milliós önkormányzati beruházás egy haver kft üzleti értékének növelésére! A műanyag pályát a dombon a tervek szerint még körbe is keríti, kizárva a közterület mindenki számára hozzáférhetővé válásának lehetőségét! Itt tartunk Szegeden, 2017-ben! Az elmúlt 20 évben a város teljesen elsüllyedt!
Kérek minden magyart – a világ bármely részben él is – segítsen megmenteni a világon egyedülálló nemzeti emlékhelyet! Minden eszköz igénybe vehető, mert a megsemmisítésre fölesküdött MSZP-s városvezetés gátlástalansága, cinizmusa határtalan! Ezek után még tőlünk kérnek kompromisszumot! 33 évnyi munkámba telt, hogy az egykori szemét és döglerakóhely élővé lett, és most jön egy magasabb szintű, szemetes, gátlástalan csapat…

Arra kérek minden tiszta magyar Testvéremet, hogy ezen kérést küldje 100 és 100 felé tovább, hogy megállítsuk a gonoszok rombolását egy újabb szenny áradattól! Segítsetek!

Áldás,
Apró Juhász János
FVSZME alapító elnöke

U.i.: Ébresztő magyarok, mert jelenleg az ország a “nyugat” gyarmata! A Btk. és a Ptk. részletesen rendelkezik a haza és nemzetárulásról és a nemzet kirablásairól…
Add tovább, oszd meg?!
Ha nem segítetek elveszünk, ha az utolsó harcban egyedül leszünk...!Diktatúra, nyomor, forradalom, vagy béke? Te döntessz...!
Március 20-án előzetesbe tesznek-e egy békés véleménynyilvánítót?

Távoltartás, lakhelyelhagyási tilalom az miatt, mert sorozatosan, kitartóan kimondtam a véleményemet a pénzügyi és politikai diktatúráról.


Ezek a döntések már jogerősek. Megkaptam a törvényszék végzéseit.
Megfelelő választ fogok rá adni. Ez kiderül ebből az írásból.

A végzések alapján úgy gondolom, hogy elértük a bíróbűnözés legalját. Egy lépcső van még hátra: Vajon vannak-e még olyan bírók, akik hajlandók az uzsorás elvárásai szerint egy békés véleménynyilvánító ellen előzetes letartóztatást elrendelni?

Azt látjuk, hogy a rendőrség az őrizetbe vételt minden további nélkül hajlandó elrendelni.

Azt is látjuk, hogy az ügyészség képes lenne teljesen lekorlátozni a mozgásomat, és még nyomkövetőt is kért rám.

De a bírók meddig mennek el? Van-e olyan határ, amikor azt mondják, hogy elég? Ezt már nem vagyok hajlandó!

Ez hamarosan ki fog derülni. Szándékosan megszegem a lakhelyelhagyásit, és a távoltartást is a bíróság értelmezése szerint.

Teszem ezt az miatt, hogy megmutassam, a diktatúrát szolgáló bíróságok elvtelen ítéleteit nem tartom magamra nézve kötelezőnek. A szabadság, és igazság értelmezése nem lehet oligarchák kiváltsága.

Felhívás lesz ez a végzések jogtalanságaira. Tiltakozás az miatt, hogy vannak bírók, akik elvtelenül kiszolgálják uzsorások, és az uzsorásokat szolgáló politikusok elvárásait.

Mielőtt a tettekre térek, pár gondolat a törvényszéki végzésekről.

A képek között ezek a végzések olvashatók. Lentebbi hivatkozásokon a fellebbezéseim, és a nyomozási bírók végzései.
– Egyik végzés sem részletezi, hogy hogyan, mitől áll fenn az alapos gyanú. Csak arról ír a törvényszék, hogy a nyomozási bíró alaposan körüljárta.


Azzal az egy mondattal? – hogy ha nem az lenne a célom, hogy a magánéletébe avatkozzam, akkor az otp-ben tüntetnék? Értik ezek egyáltalán, hogy mit írnak le?

Ha az otp-be megyünk, akkor eljárást indítanak, garázdaság, birtokháborítás, gyülekezési joggal visszaélés, közveszéllyel fenyegetés, jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés miatt.

Az Andrássy úton is csak nekünk nem szabad tüntetnünk. A homoszexuálisoknak, és egyéb parádézóknak lehet. Ha mégis odamegyünk, akkor gyülekezési joggal visszaélés, közlekedési szabálysértés, jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés, oszlatás, előállítás.

Ha az irodaházban mondjuk el a véleményünket kövérnek, akkor oszlatás, jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés,

Mi már petíciót sem adhatunk át. És ha ezen felháborodunk, akkor 15 napra bezárnak Baracsakára.

Ha mi tüntetünk az úton, vagy a villamossíneken, akkor közlekedési szabálysértés, jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés, közüzem megzavarása. Ha ezt fociszurkolók teszik, akkor egy jó buli, és még táncolnak is velük a rendőrök.

HA a házaikhoz megyünk, zaklatás, tiltott közterületi plakátolás, magánéletbe beavatkozás, távoltartás, lakhelyelhagyási, őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás.

Még jó, hogy szabad a véleménynyilvánítás! Kicsi, vagy nagy „D”-vel bírónak mondott hatalom kiszolgálók.

Bár rávilágítottam a fellebbezésemben, de mégsem tért ki a törvényszék arra, hogy ez a mondat – mármint, hogy ha nem akartunk volna beavatkozni a magánéletébe, akkor az otp-be mentünk volna – nem az iratok között fellelhető tény, hanem a bíróság feltételezése. Az sem zavarta a törvényszéket, (meg az ügyészséget sem) hogy az alapos gyanú fennállásához nem elég a feltételezés. Tényekre kell rámutatni. Azt kellett volna mind a négy bíróságnak és az ügyészségnek is megvilágítani, hogy milyen tények vannak arra nézve, hogy nekem célom volt a beavatkozás az uzsorás magánéletében. Ilyenek nincsenek. Két éve nincsenek.
És én egy hónapja vagyok kényszerintézkedés alatt. És két napot ültem sitten.

Még alapos gyanújuk sincs, és közben bűnismétlésről beszélnek.

Ezek nem bírók. Ezek az uzsorás hű kutyái. De még ha bíróként le is szerepeltek, legalább hűségesek.

– Azt azért megállapította a törvényszék, hogy mégiscsak közéleti szereplő az uzsorás. Majd azt is kifejezte, hogy azért ne nyilvánítsak vele szemben véleményt. Mert amit teszek, az már túlmutat a közügyekre vonatkozó vélemények ütköztetésének határán és a véleménynyilvánítás szabadságának határán. A törvényszék szerint a véleménynyilvánítások szükségtelenül avatkoznak be, és kihatással vannak a magánszférása. Csakhogy azt felejtette el a törvényszék, hogy ez nem büntetendő. Legfeljebb a gyülekezési törvény szerint oszlatási ok lenne, de a zaklatás szempontjából nem vizsgálható. Azt viszont ők sem fejtik ki bármekkora „D” betű is van a nevük előtt, hogy milyen tény van arra nézve, hogy a beavatkozás a célom lett volna.

Bízom benne, hogy az miatt bírálta el egy azon tanács mind a két ügyet, mert csak ezt a hármat találták, akik hajlandók voltak ezt az aljasságot képviselni.

Azt is írják ezek hárman, hogy azért kell engem távol tartani, mert nem csináltam össze magam a korábbi eljárásoktól.

Tehát elismerik, hogy az ellenem folyó több mint ötven eljárás célja megfélemlítés volt?

Lehet, hogy mást sikerült elriasztani attól, hogy kimondja a véleményét, de engem, és még néhány bátor Sárgapólóst nem.

– Egyik végzésben sem térnek ki ara, hogy mi a távol, és mi a közel. Pedig ezzel kapcsolatban is részletes érvelést közöltem a fellebbezésben.
Erre nem volt válaszuk? Tudták, hogy igazam van? Mert minden távol van, ami nem ér hozzá? Csak nem merték leírni, hogy távol voltam? Ki tiltotta meg nekik? Már a matematikát, és a szavak általános jelentését is az uzsorás magyarázza meg a bíróknak?

Pont úgy, mint a nyomozási bíró, ezek sem írták le, hogy hogyan szegtem meg a távoltartás szabályait. – Ezek nem bírók, hanem aljas gazemberek.

– És a lakhelyelhagyási idejével kapcsolatban is teljes a csend. Egy sort nem írnak arról, hogy gyakorlatilag korlátlan időre tiltottak ki Budapestről, és 17 megyéből.
Mert ugye még az előző zaklatásos ügy is több mint két éve folyik.

Azt nem hiszem, hogy csak a felét olvasták el a fellebbezésemnek. Mert az indoklásba beleírták, hogy ezt is sérelmeztem. De a fellebbezésem ezen részének elutasításával kapcsolatban sem nyilatkoztak.

Ezt most hagyjam szó nélkül?

Sokan így tennének. Sokan elfogadnák, hogy a rongykirállyal szemben tehetetlenek. De én nem ez vagyok.
Én egy vagyok azon kevesek közül, akik szembe mernek szállni még az első számú uzsorással is.

Ilyenek még a Sárgapólósok, …és nem is tudok most mást felsorolni. Sajnos a nem felsoroltak közé kell érteni a legtöbb rendőrt, ügyészt, bírót, politikust is. Úgy gondolom, hogy lázárral az a kis csörte – a devizások milliárdjaival történő páváskodással kapcsolatban – a politikai cirkusz része volt. Tehát nem szembeszállás. És nem volt szembeszállás a führer látszólagos bankellenessége sem. Csak a választások miatt volt és van jelenleg is.
Maradtunk mi, a Sárgapoósok.

Nem, én nem hagyom szó nélkül.

Az a tervem, hogy hétfőn, 2017. március 20-án (az uzsorás születésnapján elmegyek a Laura útra.

Szándékosan szembe helyezkedem az álságos bírói döntésekkel, és értelmezésekkel.

Megnézem, hogy a bíróbűnözést tud-e tovább süllyedni.

– Találnak-e olyan bírókat, akik egy békésen véleményt nyilvánítót képesek előzetes letartóztatásba helyezni.

Van egy ajánlatom a rendőrségnek:
Ha már rongykirályt (királyokat) szolgálnak, tegyék ezt méltósággal. Ha háborítatlanul oda tudok jutni a diktatúra oszlopához, akkor a rendezvény végén ellenállás nélkül beülök a rendőrautóba, hogy elő tudjanak állítani. Ezzel megtisztelik azt, azokat, akik még önöknél is bátrabbak. Akik szembe mernek szállni a pénzügyi diktatúra magyarországi helytartójával.

Ha ellenállnak, ha akadályozzák a békés véleménynyilvánításomat, akkor én is ellenállok.

Sok véleményt hallgattam meg az elmúlt napokban arról, hogy megtegyem, vagy ne tegyem. Mindenki azt mondta, hogy ne tegyem.
Többen egyetértettek abban, hogy meg kell tenni. De azt mondták, hogy még nem most. Többen elégséges válasznak tartják a Sárgapólósok Laura úti, és egyéb akcióit. Néha úgy érzem, hogy az miatt teszik ezeket erőn felül, hogy én ne lépjek meg olyant, ahonnan esetleg nincs vissza út.

Viszont nem volt egyéb érv egyik féltő vélemény mögött sem,. Kérdésemre sem tudott senki ötletet adni, hogy még mivel válaszoljunk ezekre a gyalázatos és szakmailag is silány végzésekre. Senkinek nem volt jobb ötlete.

Most még az ritka helyzet is előállt, hogy Anita sem tudott azonosulni a gondolattal. Ez érthető. Mert igazán neki lesz nehéz, ha mégis kikukáznak egy olyan bírót, aki hajlandó előzetest elrendelni. Most nem lesz egyszerű itthon sem ez a pár nap hétfőig. Mint ahogyan nem egyszerű ez már kedd óta, amióta megkaptam a végzéseket.

Előzetest vagy a mostani kényszerintézkedéseket olyan véleménynyilvánítóra, aki nem bántott senkit, nem volt erőszakos, aki nem okozott anyagi kárt? Aki csak bírálta a fennálló rendszert, és leginkább a rendszert fenntartó személyeket? Aki megszemélyesítette a kifosztást? Ja hogy pont ez a baj? Hogy a szemünkbe kell nézni? Hogy meg kell hallani az áldozatok hangját? Ez fáj? Így már büdös a lopott pénz?

Békés véleménynyilvánításért börtönt? Ez hamarosan kiderül.

Egyébként szerintem nem egy nagy ügy. A legtöbb ember élve kikerült az előzetesből. Már kevesebben, de azért még mindig sokan testi és lelki sérülések nélkül is megúszták. Szerintem van min gondolkodni a hatalmat szolgálóknak.

Békés véleménynyilvánítót rablók, és gyilkosok közé küldeni… Elvenni a szabadságát annak, aki a szabadságért, az ő szabadságukért is emel szót?
Majd látjuk.

Ezt az írást kiteszem a fészre, sajtót értesítem, ezen kívül elküldöm az érintett bíróságoknak, rendőrségnek ügyészségnek.

Kérem, hogy juttassák el az eljáró bíróknak, nyomozóknak, ügyésznek.
Kérem, hogy tekintsék panasznak a gyanúsítás ellen. Tekintsék, és kezeljék a bírók – mind az öt – elleni kizárási indítványnak, valamint felülvizsgálati kérelemnek is, így kérem, hogy továbbítsák a kúria felé.
Na ez utóbbival kapcsolatban felmerülnek kérdések. A kúria eljárhat-e az én ügyemben, amikor annak vezetőjét, és más főbb tisztségviselőjét is már többször nyíltan bíráltam. Vajon pártatlannak számít-e a kúria bármelyik bírája a sok kúra előtti, és a kúria épületében lebonyolított véleménynyilvánítás után?

Nem hívok a helyszínre senkit. De ha valaki úgy érzi, hogy a Sárgapólósok tettek bármit a szabadságért, igazságért, SeVizás szabadulásért, most kifejezhetik elismerésüket azzal, hogy ott lesznek sárga pólóban 2017. március 20-n 12:30-tól a Laura út 26 előtt. A pénzügyi diktatúra oszlopánál, ami jelképe már a bírói, rendőri, ügyészi, politikusi bűnözésnek is.
Az elmúlt öt év, és különösen a közelmúlt aljas támadásai, és politikai cirkuszai miatt úgy gondolom, hogy már kevés a fészbúkon biztosítani a cselekvőket a támogatásotokról.


Itt már hús-vér emberek kellenek. Leginkább nem nagy terekre gőzt kiereszteni, hanem a kifosztók házaihoz, hivatalához valóban véleményt nyilvánítani.

Hétfőn minden kiderül. Még sok emberrel fogok addig beszélni.

Ebben az egész távoltartásban, az a vicces, hogy április 10-én személyes találkozót intézett az uzsorás. Ismét becsületsértési ügyben van kitűzve meghallgatás. Ez is vicces lesz. Akkor, április 10-én nem lesz baj, hogy kérdéseket tehetek fel neki? Csak az gond, hogy az utcán véleményt nyilvánítok.

A sorsát senki nem kerülheti el. – Most szembe megyünk, rongykirály!

Emlékezetes szülinap lesz.

HAjrá!

(PL)

Végzések, fellebbezések:

Törvényszéki végzések: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/1795001223859148

Távoltartás végzés: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/1747514411941163

Távoltartás fellebbezés és egyéb iratok: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/1744073638951907

Lakhelyelhagyási végzés és a fellebbezés: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/1771041152921822

Érdekességként az uzsorás magánindítványa, amit sokáig titkoltak előlem: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/1766547580037846

Még nem derült ki, nem tudom, ki szervezi...

ÚJ ÖSSSZEFOGÁST HIRDETÜNK!

Április 2-án 10 órától április 14-én 11 óráig Budapest, Kossuth-tér
1) – NEM LESZÜNK CSAK AZÉRT SZEGÉNYEK, HOGY MÁSOK MEGGAZDAGODJANAK!

2) – SENKI SE MONDJA MEG A MÁSIKNAK, HOGY MIÉRT ÉLJEN, VAGY MIÉRT HALJON!

3) – INNENTŐL NEM CSAK ÜLTETJÜK A GYŐZELEM MAGJÁT, DE LE IS ARATJUK.

4) – KÖVETELJÜK A BECSAPOTT DEVIZÁSOK ADÓSSÁGÁNAK TELJES RENDEZÉST.

5) – AZ EGÉSZSÉGÜGY REFORMÁJÁT AKARJUK.

6) – A QUAESTOR KÁROSULTAK ÜGYÉNEK MIELŐBBI RENDEZÉSÉT.

GONDOLJUK EGYÜTT TOVÁBB!

Elég volt az adókból és minden olyan megszorításból, ami csak tovább növeli szegénységünket, nyomorúságunkat.

Sokan eltávoztak közülünk csak azért, mert egy szűk közösség saját érdekeit ránk erőltetve a nyakunkra telepedett és évtizedekig fojtogatott minket.

Mi már csak aratni szeretnénk. Elvettettük sok rossz magot, mely csak zsizsiket hozott. Mától új magokat ültetünk és saját akaratunk és tetteink alapján aratjuk le azokat. Mi vetjük el a nyakunkra telepedő kormány magjait is.

Csaltak a bankok és csaltak a kormányok. Csalt mindenki. Becsaptak mindnyájunkat. Ennek vége. Ha kell erőszakkal vetünk véget a rablásnak.

Honfitársaink ezrei vesznek oda értelmetlenül kórházakban. Kórházakat akarunk és nem stadionokat. Senki nem játszhat az életünkkel. Követeljük az Egészségügyi Minisztérium visszaállítását.

Semmi sem gusztustalanabb annál, mint elvitatni az idősek jogát a nyugdíjhoz egy végigdolgozott, végigharcolt élet végén. A magyar nyugdíjasnak nincs jövőképe. Nincs jövőképe, mert nem él már sokáig.

A kormányfő azt üzente: 2017 a lázadás éve! Hát tessék! Mutassuk meg, hogy az lesz!

IDEJE KIDOBNI A SZEMETET!

Győzni csak együtt tudunk. Szükség van az öregek bölcsességére, a fiatalok lendületére és a középkorúak erejére, tapasztalatára “Idézet: Dr. Katona Andrea”.

MERJÜNK HARCOLNI!

Arra kérünk mindenkit, hogy a további kiírásokat figyelmesen olvassa el, mert ezen is múlik a siker. Igen fontos, hogy mindenki megossza a felhívást csoportokban és a saját idővonalán, valamint hívjátok is meg ismerőseiteket.

Most mindenkinek szervezővé kell válnia, ha eredményeket akarunk elérni. Vállaljatok feladatokat, mert nem kisebbre készülünk, mint 100. 000 vagy még több embert utcára vinni.

Csatlakozzatok a megyei csoportokhoz a devizasosszefogas@gmail.com címen a név, email cím, telefonszám és a városnév megadásával. Budapest esetében a kerület is szükséges.

Összehozunk benneteket, hogy kialakíthassátok saját településetek közös érdekvédelmét.

RAGADJÁTOK MEG AZT AZ UTOLSÓ LEHETŐSÉGET!


Angyalpor, Gina – szexdrog a szórakozóhelyeken
Angyalpor néven, de szexdrog-ként is szokás emlegetni ezt a szagtalan és színtelen folyadékot, amely tökéletesen alkalmas arra, hogy gyanútlan lányok italába töltve akarat nélküli lénnyé változtassa őket.
A Ginát bódult, euforikus állapot előidézésére, vagy randidrogként nemi erőszak elkövetésére használják. Számos lány esett már áldozatául ennek a veszélyes drognak.

GHB: gyógyszer vagy randidrog?
A GHB vagy köznyelvben a Gina a természetben is előforduló anyag. Kis mennyiségben még az emberi szervezetben is megtalálható. Több országban is tiltott kábítószer. Gyógyszerként a Jazz Pharmaceuticals nevű cég állítja elő nátrium só formájában és Xyrem néven forgalmazza. Az orvoslásban érzéstelenítésre, kóros állapotok kezelésére használják, mint az álmatlanság, klinikai depresszió, narkolepszia és alkoholizmus.

A fogyasztásakor jelentkező hatások hasonlítanak az alkohol és az ecstasy használatakor fellépő tünetekre, mint pl. eufória, gátlástalanul fokozott érzékiség.

Ma már nem kell alkohol ahhoz, hogy valakivel akarata ellenére – és a tudta nélkül – szexuális kapcsolatot létesítsenek, elég pár csepp Gina ahhoz, hogy akár csoportosan, órákon keresztül kövessenek el nemi erőszakot az áldozaton.

A Gina színtelen, és szagtalan folyadék, ami könnyen italba keverhető. A GHB-t nehéz kimutatni, ugyanis az áldozat miután bedrogozták, képtelen felidézni a nemi erőszakot. A drogot egy nap után már a vizeletmintából is nehéz kimutatni.

Halálos esetek
Az alkohol és a Gina együttes fogyasztása légzéskimaradást okozhat. 194 haláleset tulajdonítható az együttes fogyasztás után jelentkező végzetes kimenetelű tüneteknek. Egy másik kiadvány szerint 226 haláleset tulajdonítható a GHB-nak. Ebből 213-an szenvedtek szív és légzőrendszeri bénulást és 13 esetben történt halálos baleset a drog hatása alatt.

A Gina ellen persze lehet védekezni, például azáltal, hogy a lányok csapatban járnak bulizni, és valaki mindig résen van, ha csak bontatlan italt fogadnak el, ha nem isznak bele más poharába, és ha legalább egy lány a csapatból egyszerűen használja az eszét a legvadabb buli során is.

OSZD MEG!

http://www.mobilra.eu/filmek/doctor-strange-2016.html

A demokráciát, "democsokráciát kifogjuk harcolni"


Emlékeztető
Azért nem kell benyalni minden faxságot! Ha így is volt, ma már rég nem van így. Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme.

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész, Hun-kutató rövid beszéde 1925-ben, amikor Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia kitüntette. Zajti Ferenc festőművész, magyarságkutató társa és barátja volt, az eredeti angol szöveget ő fordította magyarra.

A magyarság életében ünnepnappá emelkedett az a nap, amikor Horthy Miklós meghívására, 1925-ben hazánkba érkezett a világhírű hindu tudós, Dr. J. J. Modi, aki óriási tömeg jelenlétében tolmácsolta India üdvözletét, majd előadást tartott „A régi magyarok nagyságáról, viselt dolgairól, faji őserejéről” címmel. Ebből az előadásból emeltük ki azt a részt, amellyel leghatalmasabb királyunkat, Atilla nagy királyunkat, „az Isten Ostorát” kívánom bemutatni és jellemezni:

„Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be.

Tudják-e önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjait, összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezéreit, legnagyobb államépítőit és államszervező zsenijeit önök, magyarok adták? Tudják-e önök, hogy Atilla hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai: egy Cyros, egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy Julius Caesar, egy Napóleon elenyészően kicsi figurák? Ki volt a világtörténelem folyamán, Atillán kívül, aki a kínai nagy faltól egészen az Atlanti-óceánig terjedő két világrészt átfogó, roppant területet tudott uralma alá hajtani? De volt-e Atillán kívül a világtörténelemnek még egyetlen zsenije, aki hadvezéri tehetségével megszerzett és megalapított két kontinensnyi birodalmat nemcsak meghódítani, hanem megszervezni, élő organizmusban összefogni, törvényekkel szabályozni, renddel fenntartani tudta volna? És ezt a szinte emberfeletti, emberen túli nagyságot, ezt a minden idők legnagyobb tehetségű katonáját és államférfiját önök, magyarok adták a világnak! És én, az egyszerű öreg hindu ember büszke vagyok arra, hogy ezt most önöknek elmondhattam és meghajthattam személyesen is az önök nagyszerű fajtája előtt az elismerés zászlaját. Mert ez a faj, amely egy Atillát tudott produkálni, magából kitermelni, olyan érték és olyan erő, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, kisiklások, letörések, de mégis a maga őserejéből táplálkozva megújulhat százszor és ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha! A magyarok mindig az első faja voltak a világnak s azok is maradnak mindvégig, a történelmi idők jó és balsorsán keresztül.”
Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi

Atilla királyról Rudolf Steiner [magas szintű beavatott volt] azt tartja, hogy egy letűnt mágikus világ utolsó hírnökeként tűnik fel, és népe, a hunok/magyarok, Atlantisz örökségét hordozza magában. Steiner szerint Atilla Hun Népe rendelkezett a tisztánlátás képességével, jellemző volt rájuk az egységes, a nappali és éjjeli tudatra még el nem választott tudatosság, a természet szellemeinek közvetlen látása és megélése, az okkult erőkkel való tudatos együttműködés.

Rudolf Steiner Atilla-képében a hun történelmi misszió lényege, hogy a római kor „ahrimáni [ármányi] oldalról uniformizáló, az Ént-t gyűlölő, sőt az Ént kiirtó világhatalmat” létrehozó akaratát megtörje. Hozzáteszi mindehhez, hogy a hunok „élve mentek át a szellemi világba”, azaz megőriztek valamit a halál atlantiszi módjából. Az atillai küldetés lényege, hogy „az ahrimáni [ármányi] szellemet oly mértékben gyöngítette meg, hogy az már nem volt képes a belső szellemi impulzusok megsemmisítésére.

Volt egy hatalmas király a hunok földjén, akinek a jósága é s bölcsessége páratlan volt. Nibelung-ének

https://magyarnemzetikartya.hu/tag/atilla/

A Turul a magyar eredetmondák mitologikus madara. A magyarok ősi hitvilágának emléke. Az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője. A mondavilág tőle eredezteti az Turul [Sólyom] NemzetsÉget, és mint ilyen, a fejedelmek és királyok isteni eredetét hivatott hangsúlyozni.

A turul az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe. Az önálló magyar nemzeti identitás és a nemzeti összetartozás ősi jelképe.

Kézai Simon szerint Atillától Géza fejedelem idejéig a koronás fejű turul volt a magyarok hadi jelvénye. 1283-ban a következőket írja a turulról krónikájában: „Atilla király címere pedig, melyet saját pajzsán viselni szokott, olyasforma madár volt, melyet turulnak hívnak, fején koronával. Azt a címert a Hunok egészen Géza fejedelem koráig, amíg mint KözÖssÉg kormányozták MAGukat, mindig magukkal vitték hadaikban”.

Kálti Márk 1358-as Képes Krónikájában ott látjuk Atilla Hun uralkodó képét, kezében a turulos pajzzsal.

Az ATILLA szó eredetileg nem mást jelent Sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint – Nap-Ember [Nap-Hun] vagyis a Nap-IsTen Fia.

Sumér TUR-UL jelentése: a kisebbik fény, vagy a fény fia. A TUR szógyök [fiú, kisebbik] visszaköszön a Turáni-alföld, Túr folyó, de Tura városának nevében is.

„A Turul, Napisten képmása, jelképe.
Tiszteli, ápolja Turán minden népe,
amióta csak a történet rója
számtalan évektől, sok ezer év óta”

Atilla Király Üzenete

A magyarok lelke mélyén ott él az isteni erő, mely az évezredek hosszú során fenntartotta a Hun-Magyar népeket a Duna-Tisza táján. Bármi történjék is, Magyarország és a magyar nép élni fog, mert élnie kell, hogy teljesíteni tudja küldetését, melyet a Minden-hatótól kapott! A ma élő magyarság e küldetéstudat birtokában erőt meríthet elődei példáiból, és méltóvá lehet hozzájuk és önmagához. Minden nemzedéknek megvan a maga feladata, melyet senki más nem végezhet el. A nemzet folytonosságának biztosítása a különböző korokban mindig sajátosan egyéni megoldást igényelt. Az erős elhatározás mellett jó helyzetfelismerés és megfelelő időzítés szükséges. A megvalósítás eszközei között a bölcső, az eke és a toll vezető szerepet kapnak; védelmüket pedig a kard biztosítja. Népünk ma úgy tudja eredményesen teljesíteni feladatát, ha biztosítja fennmaradását, megőrzi lelkének tisztaságát és leleményességével erőteljesen kezébe veszi saját sorsának irányítását az élet minden területén.

Az ÉGIEK SEGÍTENEK, de a munkát senki helyett sem végzik el. SEGÍTENEK ANNAK, A„KI” SEGÍTI ÖN„MAG”ÁT!


Szabad és független Magyarországot...!
Nem tudom van e még egy olyan nemzet mint a mi népünk, aki annyira vágyik a szabadságra mint mi?

1848-1849- ben is ezért folyt vér és adták életüket. Mindig ez volt a magyar nép legfőbb vágya,

szabadnak lenni, szabadon élni, mert szabadnak születünk...!

Tisztelet a hősöknek!

http://turul.info...forradalom

http://turul.info/magyarok/polgariforradalom

Szabad, Bátor, Erős Nagy HUNNIÁT!

Szeretettel küldöm minden igaz magyarnak!

Hazánkért, nemzetünkért

Örök nagyhatalom mindenség temploma,
Ki rügyet bontogatsz a leveletlen ágra.
Ki beszórod az eget ragyogó csillagokkal,
Erdőt üdvözítesz nótázó madárral,
Bájoló színt csókolsz a föld virágába,
Vizet fakasztasz sziklabérc falába,
Kinek a megváltás pillanat lehelet,
Te tudod a kezdést és látod a végzetet.
Ismered megrabolt koldus nemzetünket,
Mennyire civódik, mégse akar egyet.
Széthúzás, gyűlölet kel ki rajta,
Ezt a gazt irtani már alig akarja.
Elveszünk Istenünk, könyörülj meg rajta,
Összetartó lelket lehelj a magyarba.
Lelkesedő tüze ne csak pislákoljon,
Elveszett hazánkért magasra lángoljon.
Add vissza vérünkért koszorús földünket,
Áldásod kincsével szeretve szenteld meg!

Áldás, Áldás, Áldás!
https://www.facebook.com/magyarinfo/videos/10154997946953467/Segíts magadon...

Olaszországban is ellenáll a kifosztókkal szemben az olasz nép
Lázadjon fel, minden nép a kifosztó, gyilkos hatalmon lévőkkel szemben!
Fogjátok el és vessetek börtönbe minden hatalmi vezetőt!
Kezdjétek a bankvezérekkel, politikusokkal, rendőrvezetőkkel ügyészekkel, bírókkal, végrehajtók!
A közjegyző férgek se maradjanak ki!
Csak ezek megtörténte után lesztek szabadok!


Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése