Hunok Nagy Szövetsége
Felhasználók
Online vendégek: 1

Online tagok: 0

Regisztráltak: 41
Legújabb tag: Aphukeetdam
Üdvözlet
Üdvözlünk az oldalon
Köszöntő

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerőssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprő többséggel  győzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhető, felemelő és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építő javaslataikat, mellyel közösen  élhetőbbé tehetjük a magyarság életét!

Amerikában ameddig az új elnököt beavatták, addig az utcán cionék tomboltak!

A Pilis titka...
Born Gergely
A Pilis csodálatos titka


Miközben a Dalai Láma a magyarországi látogatásakor elsőként az általa a világ legfontosabb és legcsodálatosabb helyének, a Föld szív-csakrájának nevezett Pilis-hegységbe siet, India nagykövet asszonya pedig rendszeresen a Dobogókőhöz látogat „feltöltekezni”, a Szent Hegységtől mindössze fél órányi autóútra lévő Budapesten, és általában Magyarországon, az emberek többségének még mindig nincs fogalma arról, hogy milyen értékes helyre született.Az ősi, romlatlan vallások követői szerint ugyanis a Föld szíve a Kárpát medencében, s azon belül is a Pilis-hegységben dobog. Őseink nem véletlenül adták a terület középpontjában lévő csúcsnak a Dobogókő nevet. A Pilis-vidéke, a körülölelő Duna segítségével, egykor maga is egy tökéletes szív alakot öltött, mint ahogy az is tény, hogy a hegység csúcsai az égbolt fő csillagainak megfelelően helyezkednek el. Mindezek ellenőrzéséhez elég rátekinteni a térképre, vagy végigbarangolni a vidéket. A régi, elpusztított világ azonban kéretlenül is kezd újra feltámadni, előbukkanni a föld mélyéről. Évről évre több ezren, egyre többen gyűlnek össze feltöltődni a Pilis hegyei közé, ahol újra templomot állítanak maguknak az emberek.

Miről beszél a Pilis?

Talán egyetlen szent helyünkkel kapcsolatban sem merült fel annyi kérdés, ellentmondás, talány és épp ezért nem foglalkozott vele annyi kutató sem, mint épp a Pilissel. A jelentőségét, szakralitását és rejtélyét taglaló irodalom ma már igen számottevő, ezért az alábbiakban a kérdés legfontosabb csomópontjait és az eddigi legfőbb kutatási eredményeket foglaljuk össze, kiegészítve ezeket saját méréseink eredményeivel. A Pilisnek már az elnevezése is igen „beszédes”! Éppúgy ott bujkál e névben a PóLuS–jelleg, az ősi szerelemvallásunkra utaló PáRoS működés vagy a fejtető és a kenyér szélének(!) régi magyar PiLiS elnevezése, mint az itt található szent helyeket őrző és működtető PáLoSoké. Ha pedig a történetiség vonalán indulunk e név nyomába, gyorsan a messzi ősmúltban találjuk magunkat. Több forrás szinte egybehangzóan arról tudósít, hogy e név a jászokhoz köthető. Még izgalmasabb azonban az, hogy miként? A források szerint a jászok a jón nemzet egyik ága voltak, az ógörög megnevezés alapján pelazg fajták. A régi oklevelekben „jazig”, „jason” névalakban szerepelnek, míg az egyiptomiak „Palesta” néven említik őket, bizonyára Peles-Palos-Pilis királyukról! A Palesztína (filiszteusok) név is tőlük eredeztethető. /A XIV-XV. századi okleveleink az Aba nemzetséghez tartozókat hol jászoknak, hol kunoknak, hol pedig filiszteusoknak nevezik!/ A görög hagyományban Palos (testvérével Napossal) a Héraklésztől (=Magóg) származó Szkűtész(!) fia. E név másik változata lehet az ugyancsak a görög hagyományban előforduló Péleus király, Akhilleusz apja, kinek lakhelye a Pélion-hegység, amelyről nyugodtan állíthatjuk, hogy az ókori görög világ Pilise, minthogy méréseink szerint valóban együtt pulzál a Pilissel!

A hegység előterében jelentős számú kurgán található és erről a területről került elő a Dimini- és Szeszkló-kultúra leletanyaga, amelyet Sir Gordon Childe a Kárpát-medencéből a Földközi-tenger irányába kisugárzó műveltség emlékének tart (Bodrogkeresztúri, Vatyai, Bükki kultúra), s melynek további állomása Trója! És ha már Trójánál tartunk (a trójai mondakör kiindulópontja egyébként épp Péleusz lakodalma!), idézzük meg Paris királyfit, akiről a hagyomány azt tartja, hogy Trója bukása után vesztes népével a Duna mellé vándorolt és itt egy várost alapított Sicambria néven. Itt laktak közel 4oo esztendeig, azután egy részük a Secuana (=Szajna) vidékére ment és ott alapított hazát. Sicambria, mint ismeretes, később Atilla városa!

A Pilisben található mai földrajzi nevek közül a Szikáros és a Szikárosi-rét mutat ebbe az irányba, míg a Szajna régi Secuana neve a székelyek felé!

A jászok egy másik királya, akinek neve Jámon, Jámen vagy Jemen, illetve egyszerűbb névalakban Jám vagy Jón, Athén uralkodója lett és nagy birodalmat alapított. A jón gyarmatosítás idején az egyik király Jászó-Jázon népének egy részével benyomult a Fekete-tenger terébe (Argonauták története!). Itt Szarma fejedelem egykori birodalmába kerültek, s a Szarma-ta (=Szarma-féle) melléknevet kapták.

Visszatérve a Pilis, mint szent hely kérdéséhez, kezdjük az e szempontból talán legfontosabb sajátosságával: mint ahogy a Kárpát-medence, úgy a Pilis is a világ kicsiben. Már legalábbis ami a világban megnyilvánuló vallásalakulatokat és a hozzájuk kötődő szent helyeket illeti, de hisz épp ezekről szóltunk eddig is. Persze ez csak akkor okozhat igazán meglepetést, ha nem tudjuk, hogy a világ működésének épp ez a szervesség az egyik legfontosabb sajátossága, amely a Kárpát-medence és a magyarság esetén különösen hangsúlyos jelentőségű (ne feledjük, itt a mag képviseletéről van szó!).Vegyük tehát sorba a szóba jövő vallásalakulatokat és a nekik megfelelő, méréseinkkel is hitelesített szent helyeket Pap Gábor: Pilis-szindróma című tanulmánya nyomán:

Táltosok Pilisszentlélek (kétpólusú működés) Vöröskő

Az ide tartozó szent helyek erődítmény-jellegűek, de természetes úton, hegyi erődítményekkel.

Szeredások Klastromkert (kétpólusú működés) Tüskéshegy

Az ide tartozó szent helyek erődítmény-jellegűek, mocsarakkal körbevéve.

Buddhizmus - Manicheizmus Dobogókő – Három Forrás (háromszor két pólus) Holdvilág-árok – Bölcső-hegy

Pilismarót - Hábod – Malomvölgy
Az ide tartozó szent helyek erődgyűrűk.

Hinduizmus Tornyos-hegy /egy szentély-egy vár rendszer/ (hárompólusú működés) Prédikálószék /szárnyalakzatokban sorakoznak a védelmi építmények/
Fehér Szirtek /erődgyűrűk/

Hasonlóan, ahogy a Kárpát-medence esetén tettük, érdemes térképünkre felülről ránézve a formai analógiákat is számba venni. Az így elénk táruló látvány kettős természetű: beazonosíthatjuk szívként (a szív tetejénél található a Szent Mihály-hegy beszögellése a Duna kanyarulatával), mintegy formailag is megerősítve a szívcsakra működését, és beazonosíthatjuk egy hatalmas madárként, vagy még inkább kakasként (ekkor a fejét és a nyakát Esztergom és környéke rajzolja ki a Dömös feletti kanyarulattal, farktollazata a szentendrei Duna-szakasz, lábai Pilisborosjenő, Piliscsaba és Pilisvörösvár irányában találhatók; Dobogókő környékén pedig megtalálhatjuk a Kakas-hegyet és messzebb a Madár-hegyet!).A madár és a kakas az égbolton egyaránt a Halak téridő-tartományának keleti jelzőállata. A Halak pedig egyaránt jelzi a Krisztus földi életével kezdődő világkorszakot és élete példázatának legbenső lényegét: a szeretet általi teljes önfeláldozást. Ennek a szeretet-szerelemnek bolygói képviselője viszont a Vénusz, amit a szumír hagyományban Istar istennő képviselőjeként azonosítottak. Vénusz-Istar viszont épp a Halakban van erőben, ezzel segítve az előbb említett önfeláldozást. A Duna folyó korábbi neve azonban éppen Ister volt. Az Ister szónak az Astur hangalaki megfelelője viszont ősmitoszi Turul madarunkat idézi meg krónikáink tanúbizonysága szerint (Astur-féle madár).

A Pilis bemutatását az égbolt egy másik tartományából folytatjuk, hiszen a Turul a csillagképek téri rendszerében a Sas csillagképpel azonosítható a Nyilas és a Skorpió csillagképek felett, a Tejút folyamában, melynek épp itt szétágazó-kanyarodó formáját a Duna épp Esztergom után idézi meg.

E város nevét többen is Ister istennőhöz vezetik vissza (Ister-gam jelentése Ister-kapu vagy Ister- könyök és ha felidézzük magunk előtt az istennő babiloni oroszlános kapuját, akkor az esztergomi oroszlános kápolna is tágabb megvilágításba kerülhet e megfelelés okán…). Az Ister névnek van még egy fontos hangalaki megfelelője, ami ráadásul szorosan kapcsolódik az oroszlán szumír csillagmítoszi értelmezéséhez: ez az ostor! Az ostor pedig a magyar hagyomány vonalán Atillához vezet! Ezzel viszont a kozmikus lét mindkét PóLusSát sikerült megidéznünk: a Nyilas-Ikrek (Tejút)-tengely jelenlétével a teremtő, férfi természetű, a Szűz-Halak (halál)-tengely jelenlétével (a Szűz-minőséget a „m áriaság” erőteljes jelenléte képviseli /Márianosztra/) a befogadó, női természetű oldalt, a szerelemvallásból fakadó PáRoS működésnek(Ikrek) megfelelően. Ha a párosságot őstörténetünk keretei között bontjuk ki, akkor mindenek előtt Hunorra és Magorra kell gondolnunk. Rajtuk keresztül pedig Nimrud ősatyánk idéződik meg. Ha most megint az égre tekintünk, akkor a Tejútnak épp az ellentétes végénél állunk mint az előbb, az Orion csillagképnél, hiszen mint láthattuk, Nimrudnak ez az alakzat felel meg. Ő viszont, mint a föld első királya, minden királyságnak, de egyúttal önálló nemzeti létünknek is a forrása! Talán ez (is) az oka annak, hogy az egész Pilis az ő égi befolyása alatt áll! Égi csillagpontjai épp úgy helyezkednek el a Tejút égi folyamához képest, mint e pontok földi megfelelői a Dunához képest (hasonlóan a gízai piramis-rendszerhez).

Mint ismeretes, ott a fáraó beavatása zajlott az örök test misztériumába. A pálosok szellemi ősüknek azt a Thébai Szent Pált tekintik, aki a hagyomány szerint épp e misztériumot fedezte fel újra remetesége ideje alatt! Mint már láthattuk, Nimrud égi alakja is ezt a megvalósulási fokozatot képviselte. Különösen a csillagkép övét alkotó három(!)csillag játszott ebben jelentős szerepet. Őket a Pilisben, mint már láttuk, a Rám-hegy, a Szakó-hegy és az Árpád-vára képviseli egy csodálatos ősvallási szellemi vonulatot megrajzolva neveik által. Ennek az állapotnak a magyar hagyományban „fehér” a jelzője, s mint sok kutató rámutat, Fehérvárt, a Turul nemzetség királyainak koronázási székhelyét is valahol itt kell keresnünk. Azt is tudhatjuk krónikáinkból, hogy nem csak egy nyilvános koronázás (és temetés) zajlott, hanem egy rejteki is, melynek színhelye a Képes Krónika képeinek tanúbizonysága szerint (ahogy erre Szántai Lajos felhívja figyelmünket): kődobogó. Ez pedig amellett, hogy egy bizonyos vallási alakulatot sejtet, amelynek oldalágát a vallástörténet a manicheizmus név alatt tartja számon, jól rímel Dobogókő nevére…E beavatás eszközlője pedig maga a Szent Korona, mely mint láthattuk, egylényegű a Kárpát-medencei Magyar Hazával. Ebből az egylényegűségből következik a működés analógiája, melynek alapján a földi (és ezen belül a pilisi), hangsúlyozottan a magyar üdvtörténeti szerep szempontjából legjelentősebb szakrális csomópontoknak a Szent Korona zománcképei felelnek meg. Ezek a megfelelések az eddigi vizsgálatok alapján a következők /Pap G. közlése nyomán/:

Felső Pantokrátor-kép Vénusz-vonatkozása: Velemér Hold-vonatkozása: Mexikó (a 20. szélességi és a 100. hosszúsági fok metszéspontjában, Mexikóvárostól északnyugatra)

Homlokközépi Pantokrátor-kép Jupiter- vonatkozása: Dobogókő Hold-vonatkozása: Dzsungária

Szűz Mária-kép Vénusz-vonatkozása: Pilis-hegy (Hoffman-kunyhó) Hold-vonatkozása: Tarim-medence, Turfán

Buda-kép bolygóminőség szempontjából közömbös részletének földrajzi megfelelője: a Kórógy-ér „nyuszifüle”, a csúcsán Szentes városával

Atilla-kép „standardjának” földrajzi megfelelése: hajdani Etellaka-puszta (Debrecen és Balmazújváros között)„standardjának” rúdja földrajzi megfelelője: Karcag
Damján-kép Hold-vonatkozása: Úrkút és környéka (Kab-hegy)

Kozma-kép Nap-vonatkozása: Kolon-tó, tágabban a Kiskunmajsa-Kecel-Kunszentmiklós-Nagykőrös-Kecskemét-Bugac-Kiskunmajsa „téglány”

Az oromzati két kép közül mindkettőnek van többféle földrajzi megfelelése.
Szent Koronánkhoz kapcsolódóan még egy lényeges földrajzi megfelelésre szeretném felhívni a figyelmet: a Piliscsaba feletti Nagy-Kopasz-hegytől indul egy olyan különleges, leginkább a csillagösvényekre hasonlító energia-vonulat, mely a Pilis-hegyen át Dobogókőt veszi célba. Itt kétfelé ágazva egyik ága Pilisszentlélekre tart, hogy a szentléleki medencében kiöblösödve lezáródjon, míg másik ága a szentkereszti medence felső részét érintve a Tornyos-hegy előtt öblösödik és záródik le. Az eredeti vonulat folytatása pedig a Három Forrás, a Rám-hegy-Rám-szakadék-Árpádvár hármas, majd Dömös érintésével „átkel” a Dunán, hogy a Szent Mihály-hegy közvetítésével a Csóványosra fusson fel lezáródni. Ez arra figyelmeztet, hogy a Pilis csak a Börzsönnyel együtt vizsgálható igazán eredményesen, minthogy egyetlen rendszert alkotnak, amelyben a Szent Mihály-hegynek kulcsszerepe van. (Talán a Pilis az ő közvetítésével kapja a „betáplálást” a Börzsöny irányából). Amit pediglen így kirajzol vonulatunk, „kísértetiesen” hasonlít arra a keresztre, mely a Szent Korona tetején látható és amelyről tudható, hogy a Szent Korona működésében egyfajta „indítókulcs” szerepét tölti be. Arra a keresztre, melyről már megemlítettük, hogy a koronázáskor épp a király „pilise”, azaz fejtetője fölé került és arra a Szentkeresztre, melynek „megtalálására”, mint üdvtörténeti programra építették rá rendjüket a pilisi Pálosok….


Szeretettel küldöm minden igaz magyarnak!

Hazánkért, nemzetünkért

Örök nagyhatalom mindenség temploma,
Ki rügyet bontogatsz a leveletlen ágra.
Ki beszórod az eget ragyogó csillagokkal,
Erdőt üdvözítesz nótázó madárral,
Bájoló színt csókolsz a föld virágába,
Vizet fakasztasz sziklabérc falába,
Kinek a megváltás pillanat lehelet,
Te tudod a kezdést és látod a végzetet.
Ismered megrabolt koldus nemzetünket,
Mennyire civódik, mégse akar egyet.
Széthúzás, gyűlölet kel ki rajta,
Ezt a gazt irtani már alig akarja.
Elveszünk Istenünk, könyörülj meg rajta,
Összetartó lelket lehelj a magyarba.
Lelkesedő tüze ne csak pislákoljon,
Elveszett hazánkért magasra lángoljon.
Add vissza vérünkért koszorús földünket,
Áldásod kincsével szeretve szenteld meg!

Áldás, Áldás, Áldás!

Ősi Hun Magyar Himnusz:
"Országok országa, törvénytudás népe,
Napkelet s nyugat közt a világnak fénye,
Nagy a Te nemzeted, nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos, hogy fel sem érheted.
Mint a magas menny s ég, szíved mérhetetlen,
Életed gyökere szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők, hős föld büszke népe,
Ez a Te végzeted ősi öröksége!
Erős, gazdag vár vagy, de az örök törvényt,
Amit Isten Rád rótt, vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön győzedelmes végzeted:
Az Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!"

"Pusztító rengés tör fel a mélyből,
Ébred a népünk mély sötét éjből!
Üstökén ragadja meg a sátánt,
Hevenyészett szitáján ma már átlát."
Áldás, áldás, áldás!

Vörösmarty Mihály: Szózat

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hõs
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! Itten hordozák
Véres zászlóidat
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hû kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erõ
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jõni kell, még jõni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jõni fog, ha jõni kell,
A nagyszerû halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sûlyed el,
Népek veszik körûl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny ûl.

Légy híve rendületlenûl
Hazádnak, oh magyar;
Ez éltetõd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Áldás, áldás, áldás!

http://www.napturul.hu/letoltesek/csicsaky_mu.pdf
Ébredj magyar, ébredj Nemzetem!
Bajban a Szkíta Királyi beavatási hely, a Pilisben! S.O.S. Segíts!!! Mozdulj magyar!

Add tovább!!!!

Első kézből kértek segítséget 2017. január 16-án az ott lakók. Kérjük,
segítsetek, kétségbeejtő a helyzet!!!!!

Kérjük továbbítani és - lehetőség szerint részt venni - a lakossági fórumon!

(DE CSAK AKKOR ÉRDEMES RÉSZT VENNI, HA ELŰZITEK A DÖNTÉSHOZÓKAT -
KÜLÖNBEN NEM VÁLTOZIK SEMMI!)


BAJBAN PILISSZÁNTÓ! SEGÍTSÜNK EGYÜTT A PILIS KAPUJÁN!

12.000 négyzetméteres transzformátor bázis a Pilis kapujában és 400
kV-os vezeték elképesztő erdőirtással, keresztül a Pilisen
Mottó: "Budapest fél tüdeje nem eladó! (Hiába tud rá az orvosod egy
nagyon jó vevőt!)"
Bár a környező települések prognosztizált áramellátása a hivatalos,
írott rendezési tervek szerint jó előre megoldott, az ELMŰ agresszív
terjeszkedési politikába kezdett a Pilisi-medencében.
Első lépésként egy transzformátor állomást terveznek megvalósítani,
annak ellenére, hogy a közeli dorogi transzformátor állomást duplájára
bővítik, és hírek szerint ugyanezt teszik a Pomázi állomással is.
Mivel Pilisvörösvár túl sok kapcsolódó környezetvédelmi beruházást
várt el, ezért az elektromos művek lobbistái tovább nyomultak nemzeti
és természeti örökségünk, a Pilis belseje felé.
Most országos tájképvédelmi és világörökség várományos, bioszféra
rezervátumhoz kapcsolt területre, a Pilis kapujába, Pilisszántóra
tervezik a 12.000 négyzetméteres transzformátor állomásukat
elhelyezni. Mindezt a nyilvánosság ügyes kizárásával, és az építkezés
szinte azonnali megkezdésével.
A tervekben már szereplő, hatalmas, 400 kV-os kapacitású, a Pilist
több 10 km-es hosszúságban átszelő légvezeték (Pomáz-Bicske között)
szintén ezen a ponton metszi a már sok évtizede meglevő kisebb, 120
kV-os vezetéket. Így a transzformátor állomás megépítésével a Pilist
átvágó 400 kV-os vezeték elhelyezkedése már nem lesz változtatható, a
csomópont transzformátor állomás közeli elhelyezkedése stratégiai
érdekké válik. A 400 kV-os vezeték 80 méteres szélességben
erdőirtással jár keresztül az egész Pilisen, a sokféle szempontból
védett természetvédelmi területeken, hegyeken, völgyeken, erdőkön át,
sőt a vezeték lakott terület felett is haladna. Ezeken a helyeken a
védőtávolság miatt fa nem állhat a jövőben sem!


Szükség van az állomásra egyáltalán?
- A településrendezési tervek szerint nincs, a prognosztizált
energiafelhasználást a meglevő állomásokkal ki lehet elégíteni.
- Az ELMŰ az ellátásbiztonságra hivatkozik, azonban az ellátás
biztonsága kiváló.
- 2600 lakosú falu számára nincs szükség 12.000 négyzetméteres
állomásra, Budapesten van panelház ahol 4000 ember lakik.
Miért Pilisszántó, a legcsodálatosabb nemzeti és környezeti értékünk,
a Pilis kapuja, mi indokolja, hogy ilyen sürgősen építsék meg?
- A korábbi helyszín, Pilisvörösvár túl sok környezetvédelmi
beruházást igényelt a transzformátor- állomással kapcsolatban.
- A transzformátorállomással további profitszerzési lehetőségek
nyílnak meg a jövőben, a 400kV-os légvezeték megépítésekor.
- Helyben lehetőség adódott a nyilvánosság nagyobb kizárására, itt az
ezzel kapcsolatos megbeszélések zárt üléseken folytak, a határozatokat
sem hozták nyilvánosságra.
Hogyan lehetséges, hogy a nyilvánosság ennyire el van zárva a
transzformátorállomás építésével kapcsolatos tényektől és annak
következményeitől?
- Az önkormányzati ülések jegyzőkönyvei nem kerültek fel a község
honlapjára, az utolsó határozat 2014-ből volt feltöltve.
- Sem a településrendezési terv vitáján, sem a nyílt képviselő
testületi ülésen, sem a közmeghallgatáson nem jelezték előre az ELMŰ
küldöttség részvételét.
- Mivel senki sem tudott az ELMŰ részvételéről, jelenlétük a napirendi
pontok között nem szerepelt, ezért kérdésekkel sem készültek, nem
voltak jelen az érdekelt polgárok, szervezetek.
- A transzformátorállomást, mint "nagyszerű lehetőséget", korábban (az
ELMŰ helyett) a vörösvári transzformátorterveket is prezentáló, ottani
főépítész, helyi településtervező jelentette be, a településrendezési
terv vitáján.
- A főépítészi és településrendezési megbízatás ebben az esetben azért
nem összeférhetetlen, mert a főépítész az állomás elhelyezkedését 200
méterre a települése határán túl tervezte meg. Viszont súlyosan
aggályos.
- Minden fontos, a transzformátorállomással kapcsolatos megbeszélést
indokolatlanul zárt ülésen folytatott a helyi képviselő testület
- Zárt, meghívásos pályázaton döntenek a területértékesítési
kérdésekről, a nyilvánosság kizárásával. A földmérés néhány nap után
már el is kezdődött.
- Elhangzott, hogy az építkezést lehetőleg 1 éven belül be is fejezik.
Amíg mi érdeklődünk, tiltakozunk, a nyilvánosság kizárásával zajló
folyamatok visszafordíthatatlanná válhatnak.
A közösség miért nem tudott semmit sem tenni az állomás ellen?
- Petíciókat írtunk, beszéltünk a polgármesterrel.
- Mivel minden titokban, vagy előre meg nem hirdetve zajlott, a
lakosság azt hitte, hogy már elérte a célját a mindenki által ismert
petíciókkal.
- Mit nyerne a település a transzformátorállomással?
- Hivatalos iratok szerint a Sziklaszínház (felhagyott bánya)
villamosellátását, amely alatt azonban nem stadionszintű
megvilágításra és kihangosításra kell gondolni.
Itt pusztán egy kábel bekötése történne, hiszen az oszlopok, vezetékek
és világítás korábbról már ki van építve. (A Sziklaszínházban
egyébként az utóbbi években csak egy-két rendezvény zajlott, nem lenne
kihasználva.)
- Azóta szóban elhangzott, hogy kezdőtőkét egy tornaterem
megvalósításához. Azonban a gyerekes családok költöznek majd el a
transzformátorállomás közelsége miatt, akikért a tornaterem épülne.
- 60 millió Forintot ígérnek, amely azonban semmi az egyes
épületfelújításokra elrepült összegekhez képest.
Első kézből kért segítséget ma, 2017 január 16-án egy előadáson egy
ott lakó lány. Kérünk, segítsetek, kétségbeejtő a helyzetük!!!!!
És a PILIS MINDANNYIUNKÉ!

http://24.hu/belf...ti_Hirhalo


http://testunk.e-goes.com/hidrogen-peroxid-hatasa/


Folyt.
Tort ülnek az uzsorás bankárok, a banki károsultak és a magyar nép felett!
Báloznak a hiénák!
Az interneten olvasta, hogy az idén a jogászok együtt fognak mulatni a bankárokkal. A tradícionális jogászbál, amelyet 1832 óta tartanak meg, már nem csak a jogi szakemberek mulatsága, de a bankároké is. Együtt fognak mulatni jogászok és bankárok!

A rendezvény tiszteletbeli fővédnöke Polt Péter legfőbb ügyész. A védnökök: Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és Tóth János a Magyar Közjegyzői Kamara elnöke! Díszvendég lesz többek között, Kovács Levente a Magyar Bankszövetség főtitkára, Becsei András, az OTP vezérigazgatója. Ezek után kérdés, hogy mi az esélye annak, hogy jogi úton lehet nyerni a devizahitelesnek csúfolt banki csalás ellen? Összefogtak a hatalmi ágak ellenünk.

A programról itt lehet bővebben tájékozódni:

http://www.budapestijogaszbal.hu”

Ekkora provokációt régen láttam.
– Úgy is mondhatnám, hogy kegyeletsértő bankár díszvendégeket ívni a bálra. Hiszen olyan sokan haltak bele a SeVizás kifosztásba…

– 1 000 Milliárd ellopását már rájuk bizonyítottuk…
Ahelyett, hogy felelősségre vonná a főbankárokat polt péter legfőbb ügyész, – mint a bál fővédnöke – díszvendégnek hívja őket a jogászbálra. Díszvendég lesz kovács levente a bankszövetség főtitkára, becsei andrás, az otp vezérigazgatója. (Az ő lakcímüket is keressük)
Magát Justitiát is elpusztította Magyarországon a bankárok politikusok jogászok összebújása.


Hol vannak a tiltakozó ügyvédek? Hol vannak azok, akik a kamarai vezetőiket – de leginkább a bál egyik védnökét, bánáti jános ügyvédi kamarai elnököt, – elküldik a kurva anyjukba?
Azt látom, hogy néhányan – leginkább Sárga pólós körökben – terveznek akciót a bál idejére. Én magam nagy dilemmát élek át. A bállal egy időben lesz egy másik túra is.
Választani kell.

De hol vannak az ügyvédek, jó érzésű bírók? Ők mikor érzik úgy, hogy bankárokkal múlatni mások nyomorán, nem más, mint elárulni a magyar népet.

Mátyás királynak tulajdonított szavakkal üzenek azoknak, akik még mindig nem érzik, hogy cselekedni kell:
„Hiszen osztozkodik a bűnnel, aki vak rá.”
(Póka László)


Háború Oroszország ellen?
Búcsúajándék egy napjait számláló ember számára

A történészek lehet hogy gondban lesznek, ha egy jelzővel vagy röviden kellene majd megfogalmazniuk Barack Obama korát. Minden amerikai elnöknek van egy sajátos tette, ami csak rá illik és ezzel a tettével kerül be a történelemkönyvekbe örökre.

Néhány amerikai elnökről nagyon sajátos képek készültek, amik kizárólag rá és a korára utalnak. Néhány ilyen rajz az amerikai dollárra került, néhány a múzeumokba található, és néhány a hegyekbe van belevésve. Általában mindegyikre jellemző a nyugodt vagy elgondolkodó nézés, de hogyan fognak a történészek

Obamára visszagondolni? Mi az ő fő jellemzője? Az “Arab Tavasz Emberének” fogják hívni? Vagy az “Iszlamisták legjobb barátjának”? Vagy az elnöknek, aki a “lefejezőket” szórta szét a világban?! Mi az a kép, ami jellemezni fogja őt és a borzalmas sötét korát?!

Úgy, hogyha bárki meglátja ezt a képet minden bizonnyal egyet ért, hogy ez az a kép!.. Az elnök, aki mosolyogva vágja el a torkokat..

Az összes festmény közül, amit Obamáról festettek, ( amin nevet, amin gondterhelt vagy szomorú ), az összes festmény közül ez a festmény ami a legközelebb áll a valósághoz, amin a palesztin gyerek torkát vágja el Aleppóban a “mérsékelt”, Obama által támogatott “Nour Eddin El Zinki” iszlamista társaival együtt. Talán ez az a kép, ami legközelebb álló a valósághoz, az igazsághoz, ami egész korát tükrözi. Én úgy gondolom el kellene küldeni neki a képet egy borítékban postán. A festményből bélyeget kell készíteni, ami ezt a sötét kort örökíti meg.

A torokvágás sötét korát, egészen pontosan: a gyerekek torkának elvágásának a sötét korát, ami szégyent fog hozni rá minden történelemkönyvben. Obama ideje alatta lett a legtöbb embernek a feje késsel levágva a modern korban. Az ő ideje alatt gurult a legtöbb emberi fej a kamerák elé. Az ő korában jött létre a szövetség az áll szabadság, a nyugati demokrácia ikon, az Iszlám Állam, az Al Kaida és a Muszlim Testvériség között.

Képzeljétek el, hogy a Náci Németország az amerikaiak által vezetett normandiai partraszállással szembe nem tudott ellenállni és rekord időn belül az amerikai tankok Berlinbe értek. Képzeljék el, hogy Szaddam Huszein hadserege, ami akkoriban a világ negyedik legerősebb hadserege volt, csak három hétig tudott kitartani az amerikai megszállással szemben.

Csak az Iszlám Állam vezetője Abu Bakr Al Bagdadi tudott kitartani ennyi évig, sőt ahelyett, hogy gyengült volna, csak erősödött és több területet foglalt el! Képzeljétek el, hogy Obama szakértői a mai napig képtelenek megmondani, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy végezzenek vele és terrorszervezetével. Vannak, akik pofátlanul sok sok évet mondanak ( 30 évet néha ), de az igazság az egyszerűen az, hogy az egész Iszlám Állam nem más, mint Obama és társai szövetséges.

Ezt a képet szeretném Barack Obamának ajándékozni az utolsó napjaiban. Ezt a képet szeretném a postaládájába helyezni elsőként, amint távozott a Fehér Házból, mert őszintén és röviden tükrözik az egész Obama kort: a gyerekfejek levágásának a korát, amit szigorúan az ő közreműködésével, keze által teljesedett be.

USA és a NATO tábornokok azt mondta újságíróknak egy sajtótájékoztatón, hogy fel kell készülniük "World War 3 Oroszországgal" a nagyon közeli jövőben.


A NATO és az amerikai erők alátámasztható a katonai erők az orosz határon, telepítése anti-ballisztikus rakéta rendszerek és berendezések annak érdekében, hogy provokálni egy nukleáris háború Oroszországgal.

Erre válaszul az orosz elnök, Vlagyimir Putyin telepített légvédelmi rakéta rendszerek Moszkva körül, hogy megvédje az országot egy hatalmas támadást.

Az S-400 Triumph légvédelmi rendszer képes üti a mozgó amerikai és a NATO repülőgépek és rakéták, valamint egy sor 400km.
Hegel, ez az agyament, öngyilkos hatalomőrültek utolsó háborúja lenne, amiben minkét hadviselő fél és az emberi civilizáció is óriási kínszenvedések között véglegesen megsemmisülne.Még is játszanak a hülye gondolattal az életünkről-halálunkról az elmebajos sokcsillagos generálisok és az idióta globális világelit.

Ne adja Isten, ha ki is törne a WW3, akkor már senkit nem érdekelne hogy ki kezdte vagy ki is lőtt először.Akkor meg már minek megkérdezni.Ezeket az életveszélyes hatalommániás őrült pszicho-és szociopatákat -rangra, nemre, korra, nemzetségre, fajra való tekintet nélkül- kellene sürgősen hűvösre tenni és fellógatni, más megoldás nem létezik a problémára.Ezt csak a közvetlen környezetükben lévő normális bátrak tudnák megtenni, -párosulva a tehetetlenség érzetével- nekünk sajnos nem áll módunkban véghezvinni.Az ima cselekedet nélkül nem sokat ér.Ez nem a félelem kiárusítása, hanem reális veszély, amivel napjainkban valamennyiünknek szinte bármikor szembe kell néznünk a nap 24 órájában, mert utólag már úgy sem beszélhetünk róla.

Világháború III küszöbön áll, az első az Oroszország és az Egyesült Államokban, majd spirális globálisan atomfegyverek támadások esetleg kezdődő jövő héten, legalábbis az Egyesült Államok és a NATO tábornokok egy sajtótájékoztatón a héten, és a bennfentesek beszél Deborah Dupré. USA-vezérelt támadások Oroszországot szánt jövő héten kezdődik hoz létre a globális káosz, felkelések és az instabilitás és a Nobel-díjas figyelmeztetett a héten, lehet párolog az emberi faj.

USA és a NATO Generals mondta újságíróknak szerdán egy sajtótájékoztatón, hogy fel kell készülniük "World War 3 Oroszországgal" a nagyon közeli jövőben.

"WWIII már megkezdődött," a politikai bennfentes azt mondta Dupre péntek, ami azt jelenti, elkezdődött titokban, és lesz nyílt, már a jövő héten, azt mondta.
Oroszország problémák Baljós amerikai nukleáris holokauszt Threat

Az Obama-adminisztráció, a NATO és az amerikai erők alátámasztja katonai erők az orosz határon, telepítése anti-ballisztikus rakéta rendszerek és berendezések annak érdekében, hogy provokálni egy nukleáris háború Oroszországgal.

Válaszul az amerikai fenyegetés, Vlagyimir Putyin orosz elnök telepített légvédelmi rakéta rendszerek Moszkva körül, hogy megvédje az országot egy hatalmas támadást.

Az S-400 Triumph légvédelmi rendszer kapacitása, hogy elérje a mozgó amerikai és NATO-repülőgépek és rakéták, valamint egy sor 400km.


Vakolók fenyegetéseik


A SZABADKŐMŰVESEK NYÍLTAN MEGFENYEGETTÉK EURÓPÁT?


Egy érdekes levelet küldött számunkra egy kedves olvasónk.

Olvasónk arról értesítette szerkesztőségünket, hogy a Francia Médias-Presse oldalára felkerült egy 2015-09-07. kelt dokumentum, amely arról tanúskodik, hogy a szabadkőművesség támogatja Európa elárasztását bevándorlókkal.

Sőt, nem csak hogy támogatja, hanem egyenesen nyíltan fenyegeti és zsarolja az európai országokat, és azok vezetőit.
Az alább is látható dokumentum tanúsága szerint az azt aláíró kőműves páholyok követelése az, hogy az Európai országok fogadják be az összes, Európába tartó bevándorlót.
Már itt szeretnénk kiemelni, hogy a dokumentum hitelességét nem áll módunkban sem cáfolni, sem pedig megerősíteni.
A fent említett weboldal azt állítja, hogy huszonnyolc európai szabadkőműves páholy írt alá egy közös nyilatkozatot, amiben felszólítják az európai kormányokat, hogy fogadják be az összes, Európába tartó bevándorlót.
Sajnos a dokumentum többi részét nem láttuk, illetve nincs módunk azt lefordítani, de olvasónk azt állítja, hogy kőműves páholyok nemleges válasz esetére azzal fenyegetnek, hogy újabb konfliktusokat szítanak Európában. Levele alapján: „a nyilatkozatot jegyző szabadkőműves páholyok a felszólítást ultimátum jelleggel tették: arra az esetre, ha az európai kormányok nem engedélyezik a korlátlan bevándorlást, “megosztottságot és konfliktusokat” helyeznek kilátásba.”
Természetesen várjuk a véleményedet a dokumentummal kapcsolatban, melyet az oldal alján található Facebook panelon is megírhatsz

http://szabadonebredok.info/a-harmadik-vilaghaboru-valoszinusege/

http://szabadoneb...szinusege/Szalonna! Sajnos, úgy lesz az, ahogyan Badinyi Jós Ferencnek megmondta az a zsidó. A magyarok és más fehér népek legnagyobb ellensége is, önmaga. Tisztelet a kevés kivételnek. A világzsidóság a legnagyobb segítséget a világ meghódításához maguktól az áldozatoktól kapják. A "sík hülye gójoktól". Épp nemrég néztem újra sokadjára Raffay Ernő egyik előadását. Pusztító migráció-A zsidók bevándorlása Magyarországra. Még ennyi év után is meg tud döbbenteni, mennyire könnyű dolga van a világ zsidóságnak, ahogyan egyik népet igázzák le a másik után. És mindezt saját hadsereg bevetése nélkül, mindössze a gójok hiszékenységére, tudatlanságára, butaságára alapozva, no meg a mindenütt jelenlévő faj és nemzetáruló liberális férgeknek köszönhetően. Raffay elmondja, hogy a románoknak 6-700 év kellett, hogy többségbe kerüljenek Erdélyben, a zsidóknak ellenben elég volt 120 év Magyarország teljes megszállására, kisajátítására. És akkor még az óhéberekről szó sem eset, akik 26 év alatt úgy túl szaporodtak, hogy újabb 20 év múlva már simán saját országot hasíthatnának ki a még meglévő valamiért még mindig Magyarnak nevezett országból. Egyetlen megoldás létezik, hogy letérhessünk a teljes megsemmisülés útjáról, mert ez már nem először történik meg a magyarok elődnépeit tekintve, akik ott voltak mindenütt, Egyiptomtól kezdve a Pártus Birodalomig és stb...és mindenünnen menekülnünk kellett, mindig ugyan azért. Mert voltunk olyan hülyék, hogy hagytunk idegen fajokat, népeket beszivárogni területünkre. És mindig túl szaporodtak minket. Most is ugyan ez történik. Semmi sem változott azóta sem. A történelem újra és újra ismétli önmagát. Ennek csak hatalmas véráldozatok árán vethetünk véget, más út nem létezik. Egyezkedni az ellenséggel, tudjuk hová vezetett. Békés, politikai, tárgyalásos úton sohasem volt megoldható egy olyan kérdés, mint a szülőföld visszaszerzése a betolakodóktól. De akkor a liberálisok, filoszemiták, szabadkőművesek és egyéb mocskok legyenek elsőnek likvidálva. Ők azok, akiknek mindez köszönhető. Ami a fenti levelet illeti. Nehéz kérdés. Össze lehetne hozni egy klubot hasonlóan gondolkozó emberek részére és akkor rendszeresen össze lehetne járni megvitatni a dolgokat, már csak a megfelelő embereket kellene megtalálni hozzá. És pont ez a legnehezebb része a dolognak. Megtalálni a hasonlóan radikális elveket való, hazájukért aggódó embereket. De ez olyan feladat lesz, mint tűt keresni a szénakazalban. Én is úton útfélen szólítók meg embereket és nagyon rossz a tapasztalatom. Közömbösség az van, minden mennyiségben! Idehaza is, ha elkezdek zsidózni, szüleim már vakaróznak. Nincs mit tenni, kevesen vagyunk és pont azok, akik a legközelebb állnak hozzánk képtelenek megérteni, felfogni, hogy nagy üzemben folyik a magyarság irtása. Fel sem tudják, fel sem akarják fogni! Amíg nem lőnek, nem hullanak bombák, rakéták, nem látják kiterítve szeretteiket, nem lesznek fogékonyak az igazságra azok, akiket most még teljesen hidegen hagy a haza, a nemzet (ami jelenleg nincs) sorsa. Mindenki el van foglalva önmagával, a saját bajaival, a pénz hajszolásával, mit érdekli őket a jövő, akár az utódaik jövője is, mikor csak rövid távon képesek gondolkodni. Amíg van pénzük benzinre, míg megy az autó, míg lerohangálhatnak, mint nálunk is naponta nem tudom hányszor a dunai nyaralójukba, letojják, mi történik körülöttük. A legtöbb embert csak egy dolog érdekel. A pénz! Pénzért, a legtöbbjük eladná anyját, apját, hazáját. Kérdezzétek meg a Gyurcsótány rajongókat! Az ő idejében jobb volt, többször volt nyugdíjemelés! Na erről van szó! Pénzért bármit! Most ilyen emberekkel mit lehet kezdeni? És a többségről beszélek!
Mormota
Magyarok küldetése...A megszállók tőrvényekkel tartanak fogva és fosztanak ki...!
Sajtóértesítés a Lázadásról

A Patkány GO véleménynyilvánító játékot, mint a legtöbb valóban hatalommal szembe menő akciót a elhallgatják.

Hatalmas népszerűsége ellenére csupán néhány internetes felületen lehet hallani róla.

Legutóbb a 444 jelentetett meg egy érdekes cikket a január 1-i eseményről: http://444.hu/2017/01/02/forradalmi-2017-mar-fel-is-szamoltak-a-rogan-antal-haza-elotti-tuntetest

Lehet követni a példájukat!
Itt a lehetőség azon újságírók számára, akik hajlandók hitelesen tájékoztatni a közvéleményt, hogy tudósítsanak arról, hogy mennyire nem tetszik a hatalomnak, ha a nép elmegy hozzájuk.

2017.január 15-én reggel 7 órától láthatnak véleménynyilvánítót vegzáló rendőröket, majommal plakátolt Szent György teret, politikusok és bankárok fejére olvasott saját mocsokságaikat…

Ez az a véleménynyilvánítás lesz, ahova nem hívok senkit a sajtón kívül. Kíváncsi vagyok, hogy hányan mernek tudósítani a lázadás évében a valódi Lázadásról.

Az eseményről részletek, útvonal, időpontok az alábbi oldalon érhetők el:

A Lázadás folytatódik. – Patkány és Majom GO január közepén. https://www.facebook.com/events/193664411105072/

Leírás:

Már több újságíró, és blogger jelezte, hogy szívesen jönne tudósítani arról, amikor politikusok és bankvezérek házánál nyilvánítunk véleményt. Legtöbbször lemaradtak, mert csak utólag értesültek az eseményekről.

Ezen felbuzdulva kizárólag a közvéleményt tájékoztatni kívánók részére hirdetem meg, hogy 2017. január 15. napján reggeli 7 órakor véleménynyilvánításba kezdek orbán idomított majmának székhelyén a Sándorpalotánál.

Ezt követően gyalogosan fogok ellátogatni politikusok, bankvezérek házaihoz.

Minden helyszínen plakátokkal, és rövid sajtótájékoztatóval mondom el, hogy mit gondolok az adott személy társdalom ellenes tevékenységéről.

Senkit nem hívok, csak a sajtót.

Nem vagyok szervező, mert nem hívok társakat. Ugye az meg nehezen lenne értelmezhető, hogy egyedül gyülekezek.

Így nem terhel bejelentési kötelezettség a gyülekezési törvény miatt. Ahhoz meg talán még jogom van, hogy véleményt nyilvánítsak. (ez majd kiderül 15-én) Ahhoz is jogom van, hogy erről bármely sajtó munkatársát tájékoztassam, hogy Ő tájékoztathassa a közvéleményt. (Persze csak akkor, ha szabad nekik.)

Utána Patkány GO lesz. Elmegyek több politikus és bankvezér házához. Terveim szerint kb. 28 km-t fogok gyalogolni.

A kevésbé sportos újságírók számára jelzem, hogy mindegyik patkány célpont megközelíthető autóval, biciklivel, tömegközlekedéssel is. Van olyan, ahol talán már helikopter leszállót is építenek. Kitalálják, hogy hol?

Egyébként semmi különös nem fog történni, mint a politikus, vagy bankvezér lakhelyén kiragasztom a véleményemet írott formában, és elmondom szóban. És ezt majd megpróbálják mindenféle buta jogi indokokkal akadályozni a rendőrök. Legalábbis eddig ez volt.

A tervezett menetrendet lentebb írom.

Jognyilatkozat: Semmi közöm ahhoz, ha bárki más, azon a napon, vagy más napon, abban az időben, vagy máskor, ugyan ott, vagy máshol, hasonló ruhában, vagy ruha nélkül, véleményt nyilvánít, vagy nem nyilvánít véleményt.
Egy dologra van ráhatásom: Én ott leszek, vagy nem leszek ott. – Inkább ott leszek.

Mivel mindenütt elegendő hely áll rendelkezésre, így a sajtó munkatársainak nem szükséges előzetesen bejelentkeznie, vagy engedélyt kérnie. Személyit azért hozzanak, mert ezek a rendőrök kiszámíthatatlanul igazoltatnak. Leginkább azokat, akik véleményt nyilvánítanak. De van olyan eset is, amikor az újságírókat, fotósokat is. Attól függ, hogy mi jön a fülesre.

A mai politikai viszonyok között azt is fontos előzetesen közölni, hogy az újságírók, kérdéseikben sem lesznek korlátozva. (Ha értik, hogy mire gondolok.)

A Patkány GO véleménynyilvánító játék hátteréről bővebben itt lehet olvasni: https://nemadomahazamat.hu/blog/?post=bpatkany-gor-velemenynyilvanitasok-hattere-level-a-meglatogatott-kifosztoknak-valamint-az-erintett-rendrsegeknek

Ez a játék egyre jobban nem tetszik a hatalomnak.

Többször beharangozták – legutóbb egy nyár végi AB döntés után – hogy tiltani fogják, politikusok házainál történő tüntetéseket. Korábban kövér lackó beszélt erről.

Ezt a Sárgapólósok kicsit megelőzték. Megmutatták, hogy nem tudnak olyan demokratikus normákat teljesítő törvényt hozni, ami meggátolná a legelszántabb lázadókat abban, hogy bárhol elmondják a véleményüket.

A hatalom (pénz és politikai) lépni kényszerült. Rájöttek, hogy törvények szigorításával nem tudják elérni, hogy a munkaadóik (a nép) ne tudják kérdőre vonni őket.

Azt is átgondolták, hogy ha hagyják, hogy a házaiknál bárki bármikor megjelenjen, akkor még tömegek kapnak kedvet az efféle hatékony mókához.

Maradt a rendőrség szánalmas fellépése. Úgy gondolom, hogy ekkora öngólt már régen nem rúgtak maguknak a nép nyakán élősködő patkányok. Az is igaz, hogy bármit lépnek, az öngól lett volna a Sárgapólósok kitartása miatt.

– Nem találtak olyan rendőrt, aki hitelesen tudta volna képviselni az alapjogok korlátozását.

– Cserébe elszánt SeVizások jelentek meg plakátokkal a kezükben, és nem érdekelte őket a jogtalan rendőri tiltás.

– Nem csak elszánt, hanem véleménynyilvánításból felkészült ellenállókkal találkoztak a Kékpólósok. A Sárgapólósoknak mindenre volt válaszuk, és minden pillanatban volt kérdésük, amire még telefonos segítség után sem volt hatalmat erősítő válasza a rendőröknek.

– Ezekből a találkozásokból remek videók születtek, amik soha nem látott népszerűséget hoztak a véleménynyilvánítóknak.

Ezeket a videókat az:

– Ellenállás Youtube csatornán: https://www.youtube.com/channel/UCfwV-Z1Fttm0Tx6ll6crE8w/videos

– Nem adom a házamat mozgalom fészbúk oldalán: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/

lehet fellelni.

Egyre több embernek tetszik ez a fajta móka. Úgy tűnik, hogy ez lehet a békés áttörés, ami arra készteti a politikusokat, hogy ne saját érdekükben, hanem a nép érdekében tevékenykedjenek. Ha ez a fajta számon kérés már nem fog tetszeni nekik, akkor meg elhúznak a jó büdös francba, és jönnek olyanok, akik úgy végzik a dolgukat, hogy a népnek ne legyen oka elmenni a házaikhoz.

Tervezett menetrend. A rendőri jelenléttől, a nagyon valószínű intézkedésektől, és az időjárástól függően lehetnek csúszások.

– 7:00 – I. Szent György tér – áder jános

– 7:45 – I. Országház utca 34. matolcsy gyurika – patai misike közös lak

– 8:20 – II. Keleti Károly utca 13. – semjén zsótika

– 8:30 – II. Keleti Károly utca 13. – fidesz iroda

– 8:40 – II. Keleti Károly utca 29. – kdnp iroda

– 9:10 – II. Présház utca 5. Pasa Lakópark – rogán antilop – varga misike

– 10:10 – II. Szemlőhegyi út 42. – gyurcsány ferike

– 10:50 – II. Tömörkény utca. 10. – holló bence – banif vezér

– 11:05 – II. Balogh Ádám utca. 35 – jelasity radovan – erste vezér

– 11: 25 – II. Orsó utca 35. – zolnai gyurika – budapestbank vezér

– 12:55 – XII. Cinege út 5. – orbán viktor

– 13:30 – XII. Alkonyat út 23-25. – Nemzeti Kúrókéró

– 13:45 – XII. Gereben utca 6. – matolcsy eredeti lak

– 14:35 – XII. Laura út 26. – első számú uzsorás

– 15:10 – XII. Mártonhegyi út 10. – trócsányi lacika

– 15:30 – XII. Hangya utca 24/B – sumák palika – cib vezér

– 15:45 – XII. Hangya utca 7. – utassy lacika – merkantil vezér

– 16:35 – I. Szent György tér – áder jános

Ismét egy 12 órás akció igazságért, szabadságért. Jó lesz.

Az útvonalat tervek szerint a Nem adom a házamat mozgalom fészbúk oldalára feltöltött képeken lehet követni, vagy telefonon tudnak a tudósítani szándékozó sajtó képviselői érdeklődni. 0630-931-9802, 0630-279-6701

Tisztelettel: Póka László

http://www.vilaglato.info/volt-biztositasuk-de-behajtottak-az-ugyfelektol-is-a-hitelt-a-bankok/Link

Ameddig a tőrvényeit betartod, addig rabszolga, foglya vagy!

Tégy ellene, hogy ne így legyen!!!

Mert csak így lehetsz szabad!!!
Őseink, és az ellenség nyomában....
Eltűnt Magyarország hatvan tonna aranya...!
Magyarország sem létezik már csak nevében, volt arany, nincs arany...!
Ma már nyilván valóvá vált, az álltatuk oly gyakran használt terrorista kifejezés, az bizony
rájuk értendő!
Hol van most a nemzet aranya?

Egy mai (tegnapi-B-R) híresztelés szerint az MNB túladott a magyar aranytartalékon. A Nemzeti Bank cáfolt, mondván, csak másik sorba került a jegybanki mérlegben. De mi is az a magyar aranytartalék? És mi történt most vele? Utánajártunk és kiderült: nincs is saját birtokunkban aranyunk, csak aranykövetelésünk van – amit nem eladtunk, hanem csak kikölcsönöztünk. A lapunk által megkérdezett szakértő szerint jól jártunk ezzel.


Magyarország aranytartaléka nagyjából három tonnát tesz ki, mintegy 110 millió euró értékben, ez pedig nem valami nagy mennyiség, főleg nem a 25 milliárd euró értékű összes devizatartalékhoz mérve.

És a nemzet aranyát sem úgy kell elképzelni, hogy a jegybank budapesti alagsorában három tonna aranyrúd pihen! Ez az aranymennyiség ugyanis – a Mandiner által megkérdezett szakértő szerint – egy ún. allokálatlan (unallocated) számlán volt, amely valójában nem aranytulajdont jelent, hanem csak egy aranyra vonatkozó követelést, amelyet elméletben beválthatunk, ha szeretnénk.

A lapunk által megkérdezett, az aranypiacot ismerő szakértő szerint ennek a számlának az aranyfedezete nem Budapesten, hanem – minden bizonnyal – az aranykereskedés központjában, valahol Londonban hever. Bár szakértőnk szerint egyre inkább kifogy London az aranyból, így még az sem biztos, hogy a fedezet megvan egyáltalán.

Az tehát világos, hogy Magyarországnak nincs is fizikai értelemben, saját birtokában aranytartaléka, amit eladhatna, csupán aranyra vonatkozó követelése.

Ám az sem állja meg a helyét, hogy a jegybank eladta volna ezt. Sokkal inkább lízingelte!

Itt ugyanis egy speciális kölcsönügyletről – egy ún. swapről – van szó, a jegybank egy piaci pénzszerzési manőveréről. A swap technikailag egyfajta kölcsönös kölcsönt jelent. Az egyik fél aranyban ad kölcsönt a másiknak, a másik fél pedig dollárban az egyiknek. A lízing értelmében az egyik fél eladja most az aranyát, de megegyezik abban a másikkal, hogy a jövőben meghatározott áron visszaveszi.

Pénzt csinál a Nemzeti Bank

Megkérdezett szakértőnk szerint az arany kamata hagyományosan alacsonyabb volt, mint a dolláré, ez azonban a jelenlegi alacsony dollár kamatkörnyezet mellett megváltozott; ezért elképzelhető, hogy a jegybank akár olcsóbban veszi vissza az aranyat, mint amennyiért eladta. A jegybank részéről az ügylet előnye, hogy olcsóbban jut dollár-finanszírozáshoz ahhoz képest, mintha nem vonna be aranykölcsönt az ügyletbe.

A leginkább elképzelhető forgatókönyv szerint az ügyletet nem a Nemzeti Bank kezdeményezte, hanem valamelyik londoni bank – állítja a szakértő. London ugyanis kezd kifogyni a fizikai aranytartalékból, mert egyre több ország és magánszemély hajtja be rajta az aranykövetelését.

Azzal, hogy kölcsönvették Magyarország aranyköveteléseit egy évre, egy évig biztosan nem kell aranyrudakat szállítaniuk hazánkba. Így valahol ez egy kölcsönösen előnyös ügyletnek számít, hiszen mi a kamatfeltételekkel pénzt nyerünk rajta, London pedig időt.

Kell aranytartalék vagy sem?

Tehát amellett, hogy az ügyet nem kell túllihegni, hiszen kis mennyiségű aranytartalékról van szó, alighanem megvan a magyarázata annak, miért döntött így az MNB.

Az már más kérdés – inkább spekuláció kérdése –, szükségünk van-e több aranyra vagy inkább adjunk túl rajta, lehetőleg jó drágán?

Ez ugyanis attól függ, hogy mi lesz az arany jövője a világgazdaságban. A válság óta többek közt Kína, Oroszország, és Törökország növelik a fizikai aranytartalékukat, így ha tippelni kellene, azt mondanánk, lesz jövője. Ugyanakkor Bretton Woods aranyalapú rendszere aligha jön már vissza.

Ha valakit aggaszt az aranyfedezeti rendszer jövője, vagy a jegybank aranytartalékának alacsony mértéke, természetesen magánszemélyként nyugodtan akár most is bevásárolhat aranyból, főleg, hogy annak ára viszonylag alacsony – ajánlja végül a szakértőnk.
(mandiner)

Bal-Rad komm: “…az ügyet nem kell túllihegni, hiszen kis mennyiségű aranytartalékról van szó, alighanem megvan a magyarázata annak, miért döntött így az MNB…”

-Tehát! Ha jól értjük a dolog lényegét, bízzuk a lényeget Mekkmesterre! Meg Döbrögire! Meg minden rablóhordákra. Mert ők tudják, hogy mit-miért csinálnak!

Úgyhogy nyugodjunk már le! Izgulunk itt a három tonnácska AMÚGY IS CSAK PAPÍRON LÉTEZŐ aranyunk (?) miatt!

A rendszerváltáskori VALÓDI 60 TONNÁS KÉSZLET MIATT NEM izgultunk! Abból elsuvadt 57 tonna! Ha amiatt nem hőbörögtünk, akkor ne cirkuszoljunk emiatt a három tonna NEM IS LÉTEZŐ mennyiség miatt! Nézze meg az ember!

Majd Mekkmester ebből csinál pénzt! Ebből a három tonna nem létező aranyból. Nagy alkimista ő! Bízzunk benne, bízzunk bennük! Nálunk az alkímia FORDÍTVA működik. Ráadásul bizonyíthatóan sikeresebben, mint az eredeti törekvés! Az alkimisták még a papírból is aranyat akartak csinálni! Nem sikerült! Bezzeg a MI ALKIMISTÁINK! Íme bebizonyították: ŐK ARANYBÓL TUDNAK PAPÍRT CSINÁLNI! Ez ám a tudomány!

Meg különben is! Szőrén-szálán eltűnt az ország vagyona is! (Aranyban számolva a fene tudja mennyit érhetett. Ezer tonnát? Kétezret? Persze azzal a MEGLÉVŐ-VALÓDI-aranykészlettel együtt értendő az érték!)

Azért se zúgolódtunk! Most meg három tonna miatt idegeskedünk! Ami valójában nincs is! Csak papíron!

Akárcsak az országunk!Amikor másnap újra bement, az asszonynak már egyik szobatársa sem élt.
Ez a magyar Aushwitz Bírkenau!

A bankárokat, politikusokat, bírót, ügyészt, rendőrt és minden hivatali vezetőt kell ilyen körülménybe,
körülmény között tartani! Nem utolsó sorban a hazánkat megszálló parazita patkányokat!

Székletben és vizeletben fekszenek egy budapesti kórház betegei

Széklet, vizelet és infúziós folyadék a betegek alatt – ez a látvány fogadja az embert, ha az egyik budapesti kórház krónikus belgyógyászati osztályára látogat.


Szinte minden napra jut egy rémhír a hazai egészségüggyel és a kórházak állapotával kapcsolatban.

A magyar adófizető sok mindent látott már, de Sziráky Éva Facebookra kitett bejegyzése láttán még a harcedzetteknek is elkerekedik a szeme.

– Anyósomat mentem látogatni még a két ünnep között az egyik fővárosi kórház belgyógyászatára. Sok mindenre fel voltam készülve, de teljesen kiakadtam attól a látványtól, ami fogadott.

A férjem édesanyja a fenekétől szinte a nyakáig merő pisi volt, az ágya alatt több liter infúziós folyadék állt. Ránéztem a mellette fekvő idős asszonyra is, és a takarót felemelve ugyancsak borzasztó látvány fogadott: véres széklet és vizelet keveréke volt a lábai között végigfolyva a fehér lepedőn – taglalta a Borsnak Éva, akinek demens anyósa három hete fekszik bent.

Amikor másnap újra bement, az asszonynak már egyik szobatársa sem élt.

– A néni, akiről a fényképet készítettem, éjszaka tüdőgyulladásban elhunyt, a másik asszonynak pedig erős zöldessárga színe volt, amikor megláttam. Kimentem, hogy szóljak az ápolónak, aki meg sem nézte a pulzusát, rögtön letakarta egy lepedővel. Semmi empátia, csak az unottság és a nemtörődömség látszik a dolgozók arcán. Félek, hogy anyósom lesz a következő.

Éva azt mondja: férjével szóvá tették a körülményeket, de falakba ütköztek. Az osztályvezető főorvosnő a fizetős részleget ajánlotta, mondván, ott biztosan jobban bánnak a beteggel. Meg is fogadták: ma az asszonyt átviszik egy fizetős idős otthonba.

SZÍNVONAL

A kormány számára kiemelt terület az egészségügy. Éppen ezért elkötelezett a betegellátás színvonalának emelése, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése mellett – adott ki közleményt az év első napján az illetékes államtitkárság.
(bors)

Bal-Rad komm: “…Az osztályvezető főorvosnő a fizetős részleget ajánlotta, mondván, ott biztosan jobban bánnak a beteggel…”

-Közegészségügy=borzalom! Más kifejezést nem lehet találni az esetre.

Ez az eredménye, amikor a politika teljesen elszakad a néptől. Amikor már semmi sem érdekli a polythykay elythet, csak a lopás, a még hátralévő idejük minél hatékonyabb kihasználása!-a lopásra!

Magyarországot teljesen tönkretették, országot és népét kifosztották-elárulták! A közegészségügyre SINCS pénz. Egykoron országépítők tömegei-akiknek köszönheti elythünk az ellopható vagyont-idős korukra szó szerint szemét létbe kerülnek.

DE VAN MEGOLDÁS! A FIZETŐS RÉSZLEG!

Öreg Döbröginek, El Qro anyukának, az Új Nemmzetthy Elyth meg a Polgárosodott Elyth öregjei számára, meg a még valamennyire talpon maradott köznép számára!

Közkórházaink lassan dögkutakká válnak!

“…A kormány számára kiemelt terület az egészségügy. Éppen ezért elkötelezett a betegellátás színvonalának emelése, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése mellett…”

Pereg a parasztvakítás filmje!

http://www.balrad.com/2017/01/03/a-szemetdombon/

Illuminátus 2017 szerint:
2017-01-03 - 07:35
Ettöl van rosszabb Admin pl mikor a multitol egy munkaerö közvetitön keresztül az utcára dobnak egy leokémiást és betegellátás nélkül marad,és táppénz nélkül.
A hideg szobájában fájdalmak közt haldoklik. Azt még csak 42éves.
Ez egy konkrét eset.

Ök szerencsések ott a korházban.

Admin:

Nem! Nem ők a szerencsések! Azok a szerencsések, akik mindezt előidézték, és EZIDÁIG MÉG MEGÚSZTÁK büntetlenül!

Nagy szerint:
2017-01-03 - 07:41
Én is oszt.om azt a nézetet, hogy nem a pénz kevés, hanem a lopás sok.

Emeric szerint:
2017-01-03 - 07:41
Na. És még azon csodálkoznak, hogy egyesek zsebében kinyílik a bicska.

zz szerint:
2017-01-03 - 08:15
Az elfekvő sajnos ilyen !

Egy Újabb eset egészségügyi erő szakszervezetnél...!

Magdolna: Megölték az anyám a kórházban

A 83 éves asszonynak eltört a combcsontja és lila monoklik éktelenkedtek a szeme alatt, amikor bement hozzá a lánya. Napokon belül meghalt.

Borzalmas események zajlottak egy kelet-magyarországi kórházban. Gulyás Magdolna állítja: édesanyját, özvegy Ványai Sándornét a dolgozók közül valaki megverte, és az idős asszony emiatt napokkal később életét vesztette.

A 83 éves Piroska néni fulladásos betegsége olyan súlyossá vált, hogy októberben kórházba kellett szállítani. Először a belgyógyászatra, majd később a krónikus részlegre került. De­cember tizenhetedikén aztán váratlanul átszállították a me­gyei kórházba.

– Szóhoz sem jutottam, amikor hívtak, hogy kellene az aláírásom az édesanyám műtétjéhez. Kiderült: csípő alatt eltört a jobb combcsontja, így azonnali beavatkozásra volt szükség. Mikor megláttam őt, nem hittem a szememnek. Két nagy monokli volt az arcán, tele volt véraláfutásokkal. Úgy nézett ki, mint akinek behúztak párat. A műtét sikerült, de két nap múlva leromlott az állapota, a trauma pedig elvitte – fakadt ki Magdolna a Borsnak. A megyei kórházban az orvosok a CT-felvételek megtekintése után rendőrségi vizsgálatot kértek.

A megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte, hogy közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a rendőrök a haláleset körülményeit.Piroska néni gyermekei, Magdolna és Zoltán könnyes szemmel folytatták, hogy mit is kellett kiállnia imádott édesanyjuknak.

– Nem tudta vagy nem merte elmondani édesanya, hogy mi történt vele. Olyan sérülései voltak, amelyek verésre utaltak. Biztos, hogy nem úgy szerezte ezeket, hogy leesett az ágyáról. Ez a fal és a rács miatt nem is lett volna lehetséges – folytatta Magdolna. Az pedig valósággal sokkolta, amit később az egyik betegszállítótól hallott.

– Azt mesélték, hogy már több hasonló eset is előfordult ebben a kórházban, amely azóta szóba sem áll velem. Édesanyám a gyógyszereit sem kapta meg rendesen, rosszul bántak vele. Mikor átszállították, meg sem mosdatták, a nővérek még a körme alatt is ürüléket találtak – mondta Magdolna, akinek az orvos ismerősei a CT-felvételek alapján igazolták a gyanúját, ezért úgy döntött: bepereli a kórházat.

– Azonnal számon kértük a főorvost, aki mindössze annyit közölt: állunk elébe a pernek – fakadtak ki Piroska néni gyermekei. Kerestük az érintett egészségügyi intézményt, de lapzártánkig nem válaszoltak.
(bors)

Bal-Rad komm: “…számon kértük a főorvost, aki mindössze annyit közölt: állunk elébe a pernek…”

-A magabiztosságnak oka van! Vélhetőleg jogilag védett az intézmény! Hiszen nem egy esetben olvashattunk beszámolót, miszerint ha valaki betelefonált a mentőügyeletre egy közterületen fekvő ember miatt, először kifaggatták. Mennyi idősnek néz ki a rosszullett, nem úgy néz-e ki mint egy hajléktalan, stb.

Hatvan év körülinek, vagy hajléktalannak kinéző rosszulletthez ugyanis NEM KELL ROHANNI!

No persze a Piroska nénit is lehetett volna ám valami fizetős ellátásra vinni. Hotelszintűbe. Jah! Hogy az drága?

Hát így járt a se nem polgáriasodott, se az Új Nemmzetthy Elyth köreihez nem tartozó Piroska néni. Meg a családja! Nekik csak a köz”egészségügy” INTÉZMÉNYE maradt! Ahol INTÉZTÉK Piroska néni további sorsát! Még hogy megölték! Galád vád!

KEZELÉSBE VETTE A “MAGYAR” KÖZEGÉSZSÉGÜGY! A PROTOKOLL SZERINT!

Viszont perelhetnek a hozzátartozók! Elvégre jogállamban élünk!

Ez a democsokrácia vívmánya!

Horváth Ferenc Lupi
Horváth Ferenc Lupi minden tiszteletem
Tegnap, 3:29
Tamás Fazekas
Tamás Fazekas Te is egy igazi tanulatlan barom vagy.
22 órája
Horváth Ferenc Lupi
Horváth Ferenc Lupi véleményedre pont szarok.agyon iskolázott barom !!!
8 órája · Szerkesztve
Ica Léder
Ica Léder
Tegnap, 5:53
Póka László
Póka László Még hogy közjogi méltóság? - A fidesz idomított majma?
Ideje lenne elszakadni attól, hogy pozíciókat tisztelünk.
Köztársassági elnök, miniszterelnök, miniszterek, házelnök, politikusok, főbírák...?
Kifosztják a népet, falaznak a bankároknak, korlátozzák az alapjogokat... - És még vannak akik nem mernek fellépni ellenük?
Azt az embert kellene tisztelni, aki tesz valamit a társadalomért.
Aki ellen van, azt el kell távolítani. Bármi is a címe, rangja, múltja...
Le kell győznünk a tabukat, a gátlásokat. Leginkább azért, mert a hatalmat szolgálók számára sincsenek tabuk, és ezeknek nincsenek gátlásaik sem.
Űzzük ki a labancokat! Örökre!
HAJrá!
11 · Tegnap, 7:01
Anna Szabo
Anna Szabo Ők nem a mi uraink, hanem az alkalmazottaink. Mi, adófizető állampolgárok vagyunk akik megbíztuk őket hogy az országunk dolgait intézzék, ez a munkájuk, ezért fizetjük őket. Ezt kellene mindenkinek tudatosítania, és eszerint kezelni a dolgokat.
7 · 22 órája
Zsuzsanna Braczkó
Zsuzsanna Braczkó Bizony és elzavarni, ha nem végzi jól, azaz nekünk kedvezően a dolgokat! Vagy nem?
1 · 18 órája
Kubik László
Kubik László Futkosnak a palota őrök mint,gergebirkàk.Legalàbb nem fàznak,meg egy kicsit dolgoznak a fizetésükért.
1 · 21 órája
Gábor András Bach
Gábor András Bach Orbán-kutyák ezek nem rendőrök.
1 · 20 órája
Tamás Jakubecz
Tamás Jakubecz Miert nem baszotok meg a jo kurva anyatokat inkabb dolgozzatok kocsog tunteto parasztok
18 órája
Lapu Iren
Lapu Iren Kitört a kultúra nálad kedves tamás
5 órája
Tamás Jakubecz
Tamás Jakubecz A Tamas nagybetű kedves kultur neni
1 órája


AMIKOR PÓKA LÁSZLÓ A RENDŐRÖKKEL BIRKÓZIK!


Hatalmas káoszt okozott a palotát őrző rendőröknél néhány sárgapólós.

A rendőrök vívódásának oka az volt, hogy a diktatúra elvárásait teljesítve turisták előtt tiporják sárba a véleménynyilvánítás szabadságát, vagy törvény szerint járjanak el.
Diktatúra! – Üzenjük a nemzetközi közvéleménynek.

A feladatát kicsit félreértelmező rendőr akkor kapott utasítást a véleménynyilvánító rángatásának abbahagyására, amikor az fennhangon kiáltotta, a nézelődők felhördülése közepette tört angolsággal, majd Magyarul is hogy ez itt egy diktatúra.

Az összesereglett turisták jól szórakoztak. Lesz mit mesélniük a demokráciájukban.
Még az is lehet, hogy Észak-Koreában is azt állapítják meg, hogy nem is olyan rossz otthon.

Lesz még alkalma a zöldkabátosoknak az alapjogokkal kapcsolatba kerülni.
A következő Sándor Palotás véleménynyilvánítás Póka Laci által 2017.01.15-én vasárnap reggel 7 órakor fog megtörténni.
Senkit nem hívok, csak a sajtót.
Nem vagyok szervező, mert nem hívok társakat. Ugye az meg nehezen lenne értelmezhető, hogy egyedül gyülekezek.
Így nem terhel bejelentési kötelezettség a gyülekezési törvény miatt. Ahhoz meg jogom van, hogy véleményt nyilvánítsak. Ahhoz is jogom van, hogy erről bármely sajtó munkatársat tájékoztassak, hogy Ő tájékoztathassa a közvéleményt. (Persze csak akkor, ha szabad nekik.)

Utána Patkány GO lesz. Elmegyek több politikus és bankvezér házához. Terveim szerint kb. 28 km-t fogok gyalogolni.
A kevésbé sportos újságírók számára jelzem, hogy mindegyik patkány célpont megközelíthető autóval, biciklivel, tömegközlekedéssel is. Van olyan, ahol talán már helikopter leszállót is építenek. Kitalálják, hogy hol?
Egyébként semmi különös nem fog történni, mint a politikus, vagy bankvezér lakhelyén kiragasztom a véleményemet írott formában, és elmondom szóban. És ezt majd megpróbálják mindenféle buta jogi indokokkal akadályozni a rendőrök. Legalábbis eddig ez volt.

Jognyilatkozat: Semmi közöm ahhoz, ha bárki más, azon a napon, vagy más napon, abban az időben, vagy máskor, ugyan ott, vagy máshol, hasonló ruhában, vagy ruha nélkül, véleményt nyilvánít, vagy nem nyilvánít véleményt.
Egy dologra van ráhatásom: Én ott leszek, vagy nem leszek ott. – Inkább ott leszek.
Mivel mindenütt elegendő hely áll rendelkezésre, így a sajtó munkatársainak nem szükséges előzetesen bejelentkeznie, vagy engedélyt kérnie.
A mai politikai viszonyok között azt is fontos előzetesen közölni, hogy az újságírók kérdéseikben sem lesznek korlátozva. (Ha értik, hogy mire gondolok.)

(Póka László)

Bal-Rad komm: Igen!

VIGYÉK A HÍRT! MAGYARORSZÁG NINCS! DÖBRÖGISZTÁN VAN! VAJDARENDSZER VAN!
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése